กิจกรรมถ่ายทำวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม)

วันที่เริ่มต้น 13/02/2563 เวลา 13:30 วันที่สิ้นสุด 13/02/2563 เวลา 16:30
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2560 ทำให้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน แนวทางการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและบุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ ประกอบกับสถานการณ์ของการศึกษาไทยในปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการปรับตัวแข่งขันอย่างสูงมากเพื่อให้ได้กลุ่มผู้สนใจเข้าศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
ในการนี้ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงขอเสนอพิจารณาเร่งจัดทำวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยชุดใหม่ แบบ 3 ภาษา (ไทย จีน อังกฤษ) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ นโยบายการพัฒนา และการจัดการเรียนการสอนที่สะท้อนภาพลักษณ์และอัตลักษณ์การผลิตบัณฑิตแม่โจ้ในการประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 10 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล