โครงการจัดทำรถกระทงเพื่อเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 01/09/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/11/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6101102301   กนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102302   กนกอร   ผึ่งแผ่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102303   กรรณิการ์   แก้วยงกฎ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102307   กัญญารัตน์   สายยิ้ม : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102308   กานดา   จ้อยหนองบัว : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102312   จงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102314   นายจักรพงศ์   เมืองขวา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102316   จันทร์จิรา   ศรศิลป์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102317   Chanthavong   Chanthakhot : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102322   จิรารัตน์   เนื้อนวลจันทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102323   จีรวรรณ   ลิบือ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102324   จุฑามาศ   แก้วนิล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102325   เจมรัฐ   เตียงเกตุ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102327   ชฎาภรณ์   เรืองคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102332   ชรัญธร   โคตรไกรสร : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102334   ชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102335   นายชลาวุธ   ฟองวรรณา : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102336   นายชลิต   พนมไพร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102337   ชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102339   ชาญณรงค์   ปักษี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102344   ฐากูร   คงทอง : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102345   ฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102349   ณัฐนิช   ไชยแขวง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102350   ณัฐพงศ์   ปันทะวงค์ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102351   ณัฐพล   สายแวว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102355   ณิชาภัทร   ทาเศรษฐ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102356   ดวงกมล   ธรรมชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102359   ตะวัน   จันทร์ต๊ะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102360   ทิพวัลย์   คำธารา : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102361   ทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102363   เทิดพงศ์   สว่างวงษ์ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102364   เทียนชัย   คำแสง : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102367   ธนัญญา   ศักดิ์พุ่ม : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102368   ธนากร   ทานุเมาะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102370   ธัชพรรณ   สารคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102373   ธารารัตน์   กันทิยะ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102375   ธีรชัย   เย็นใจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102377   ธีรพงศ์   กาญจนพันธ์บุญ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102381   นฤมล   เกิดพงษ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102382   นวพรรษ   ไชยธรรม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102384   นัฏธญา   บุญมี : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102385   นัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102387   นันทภพ   สีม่วง : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102388   นัยนา   คำสว่าง : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102390   บุณยวัชร์   คำเเดง : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102391   ประภาพร   มณีย์ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102392   ประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102394   ปวีณา   สุต้น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102396   นายปัณณทัต   สอนศรี : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102399   ปุณณเมธ   พรมราช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102400   พงศกร   คำวงศ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102401   นายพงศ์ศิริ   บุญกอด : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102402   พรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102403   พรรณประภา   นาศา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102406   พัฒน์ฐพงษ์   กันทา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102408   พันธฤทธิ์   วิธี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102409   พิมพิกา   อาภรณ์เลิศสุข : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102411   พุฒิพงษ์   โปธาจุ่ม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102412   ภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102417   มาโนด   วงอินทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102422   ยุพิน   ภารกุล : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102425   รัตน์มณี   สีชาทุม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102427   ราเชนทร์   ใคร่ครวญ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102429   รุ่งรวิน   เก่งกาจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102436   วัชระ   คันทะสาร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102442   วิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102443   วิภา   หมื่อแล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102447   วีระชัย   บุบผาสังข์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102448   นายวีระวุฒิ   วิระราช : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102449   วีรากร   วรกิจ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102452   นายศตวรรษ   ศรีสม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102453   ศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102454   ศศิพิมพ์   ศรีโสภาบุปผา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102455   ศิธิพร   นิ่มมานะ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102456   ศิริกันยา   อุดทา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102457   ศิรินทิพย์   ขอนรัก : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102458   ศิริพงษ์   สันติวิมล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102459   ศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102461   ศีวิกา   สิงห์ลี : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102463   ศุภวัฒน์   แสงจันทร์จิรเดช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102466   สรศักดิ์   นิธิภคพันธ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102467   สริตา   เกียรติศักดิ์โสภณ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102470   สาวิตรี   รักษากลิ่น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102471   สิทธินนท์   จันทรสีมาวรรณ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102472   สิทธิศักดิ์   ศิลปพงไพร : พืชสวน 80ชั่วโมง
6101102473   สิริประภา   ก๋าสมุทร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102474   สุกฤษฏิ์   บุรีรักษ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102481   นางสาวสุพรรษา   คู่กระสังข์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102482   สุภัสสรา   ชุ่มอินจักร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102487   โสภิตา   อบเชย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102488   โสรยา   บัวกอง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102491   อภิญญา   มณีวรรณ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102493   อลงกรณ์   ศรีภิรมย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102496   อัญมณี   คำชมภู : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102499   อาทิตยา   บุตตะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6101102505   นายเอกพันธ์   หิรัญรัตนะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201101364   ศิริธร   ศรีภูมิ : พืชไร่ 100ชั่วโมง
6201102302   นางสาวกนกวรรณ   แก้วใบงาม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102303   นางสาวกนกวรรณ   มนเทียน : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102305   นายกฤษณพงค์   จอมใจ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102306   นายกฤษดง   ขาวเถิน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102307   นางสาวกฤษติกา   สืบอ้าย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102308   นางสาวกัญญารัตน์   ปิยะวงศ์ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102309   นางสาวกานดา   นายหลู่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102310   นางสาวกานติมา   แสงดิษฐ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102311   นายกิตติกร   วิชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102312   นางสาวเกตน์สิรี   จ่อนด้วง : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102313   นางสาวเกตน์สิรี   วรรณคำ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102314   นางสาวเกตุสุดา   ภู่จีน : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102315   ขนิษฐา   คำฟู : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102316   นางสาวขรินทร์ทิพย์   ฮังกาสี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102318   นางสาวแคทรียา   โลกะวิทย์ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102319   นางสาวจรรยา   ยิ้มทรัพย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102320   จักราวุฒิ   ความหมั่น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102322   นางสาวจิตราภา   ทะยานรัมย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102323   นายจิรพันธ์   แสงสกุลไพศาล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102324   นางสาวจิรภาภรณ์   สุมาลี : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102325   นายจิรโรจน์   กาญจน์พาณิชย์ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102326   จิราพัชร   พงค์พันธ์ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102327   นางสาวจิราวรรณ   ยะคำ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102328   นายจีรศักดิ์   วิทยา : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102331   นางสาวชลกานต์   เขื่อนจันทร์ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102333   นางสาวชลิดา   กองตุ้ย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102334   นางสาวชลิดา   จันทร์ปา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102335   นางสาวชลิตา   สายศักดิ์ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102336   นายชัยบดินทร์   ฉ่ำสดใส : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102337   นายชินกร   บับพาน : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102338   ฐรภัทร   ใหม่กันทะ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102339   นางสาวฐาปนีย์   ทำจำปา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102340   นายณชพล   พละสมบูรณ์ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102341   ณทศพล   ค้ำชู : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102342   นางสาวณัฐณิชา   นามแก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102343   นางสาวณัฐณิชา   โพธิ์กูล : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102344   ณัฐธิดา   สุดห้วยแก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102345   ณัฐพงษ์   อุดเมืองอินทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102347   นายณัฐศาสตร์   พันธ์ศรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102348   นางสาวดลนภา   ส่างเสน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102349   นางสาวดวงกมล   ต้นจำปี : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102350   นายตะวัน   กันทะตั๋น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102351   นายไตรภพ   ฉิมโห้ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102352   ทัศน   เผือกผ่อง : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102353   นายธนบดี   ผิวสา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102354   นายธนพงศ์   โมครัตน์ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102355   นางสาวธนพร   คำหอม : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102356   นายธนพล   ศรีแปงวงค์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102357   นายธนภัทร   คงแก้ว : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102358   นายธนวัฒน์   ชูรัตน์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102359   นายธนวัฒน์   ทวีหอม : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102360   ธรรศ   ปินตาเปี้ย : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102361   นางสาวธัญญลักษณ์   ปิจนัน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102362   นางสาวธัญญาภรณ์   เหวยยูกู่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102363   นางสาวธัญญารัตน์   ปินไชย : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102365   นางสาวธัญญาลักษณ์   พรมจักร : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102367   นางสาวธิดารัตน์   ไชยแก่น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102368   นายธีรชัย   สันทะวงศ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102369   นายธีระพงษ์   คำจันทร์ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102370   นางสาวนควรรณ   ปัญทิพย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102371   นางสาวนทีกานต์   อาสว่าง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102372   นางสาวนพัสร   สุทธิ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102373   นริศรา   จินดา : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102374   นายนลธวัช   แสงแก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102375   นวพร   ตั้งมั่น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102376   นางสาวนาถติญา   เสนามนตรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102377   นางสาวนารีนาฏ   ไชยอาม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102378   นายนำโชค   ใจหล้า : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102379   นิวพิชัย   เพ็ชรโรจน์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102380   นายบรรพต   สมิด : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102381   นางสาวเบ็ญจรัตน์   หนานใส่ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102382   นายปณิธาน   ปัญญาหล้า : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102383   นางสาวปนัดดา   บุดดาเคน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102384   นางสาวปภาวดี   รบไพรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102385   ปรอยฝน   มาเยอะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102386   นางสาวปริณดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102387   นางสาวปรีชญา   สุวรรณ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102388   นางสาวปรีชยานันท์   มั่นทอง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102389   นางสาวปวีณา   ทายงาม : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102391   นายปิยะเวช   ศรีวิชัยแก้ว : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102392   นายพงศกร   ดีชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102394   นางสาวพนิตนันท์   บวรสวัสดิ์ดำรง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102395   นางสาวพรธิรา   ชาวพเยา : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102396   นางสาวพรพรรณ   ไชยเนตร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102397   นางสาวพรพิมล   กีไสย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102399   พล   พลานุ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102400   นางสาวพวงเพชร   วงษ์จันทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102401   นางสาวพสิกา   เกษมควรคีรี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102402   นางสาวพิมพ์มาดา   พันธ์พืช : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102403   นางสาวพิมพา   หลักทรัพย์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102404   นางสาวพิยดา   ศรีหานาม : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102405   นายพีรพล   วิชาคำ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102406   พีระพงษ์   อักษร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102407   นางสาวภักดิ์ชริดา   เชื้อหมอ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102408   นางสาวภัทรสุดา   สิงห์ลอ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102409   นายภัทระ   แสงเรือง : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102410   นางสาวภัทราวดี   ติ๊บผัด : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102411   ภานุวัฒน์   ใจจะดี : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102413   นายภูชิต   หงษ์แก้ว : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102414   นายภูวดล   ปริวันตา : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102415   นางสาวมัลลิกา   แย้มแสง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102416   นางสาวเมทิณี   ชัยชนะ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102417   นายรณชัย   แม่นวิวัฒนกุล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102418   นายรณชัย   ยาวยวน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102419   นายรพีพงศ์   มุ่งจ่าง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102421   นางสาวรัติกา   โชคดี : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102422   นายรุ่งเรือง   เขียดคำ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102423   นางสาวลิศา   จารย์โพธิ์ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102424   นางสาววรลักษณ์   ศรีสุข : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102425   นายวรวุฒ   แซ่พ่าน : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102426   นางสาววรัญญา   บุญเรือง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102427   วรางคณา   ศรีสุยิ่ง : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102428   นายวริวัฒน์   มาทา : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102429   นายวริศ   ศัลยประดิษฐ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102430   นางสาววาสินี   ขันแก้ว : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102432   วิภาวี   เพ็งแพ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102433   นางสาววิลาสินี   แปงบุญเลิศ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102434   นายศตวรรษ   สุขุมิน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102435   นางสาวศศิประภา   ยิ้มดี : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102436   นายศิกษก   แป้นห้วย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102437   ศินิทรา   คำไผ่ประพันธ์กุล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102440   นางสาวศิริวิภา   ทองรัตน์ : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102442   นายศุภกิตต์   อุ่นเรือน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102443   นางสาวสกุลนา   สีตาล : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102444   นายสมชาย   มอกทุ้ง : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102445   นายสมยายุทธ   จริตดีสม : พืชสวน 80ชั่วโมง
6201102446   นางสาวสโรชา   หอมหวล : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102449   สิทธิศักดิ์   เริงชัยภูมิ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102450   นางสาวสุชัญญา   ศรียาภัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102451   นางสาวสุดารัตน์   แสงจันทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102452   นางสาวสุทธิดา   สีสด : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102453   นางสาวสุภาภรณ์   จันทร : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102455   นางสาวสุวิมล   อินทร์บาล : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102456   นางสาวอชิรญา   สุขใส : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102457   นางสาวอชิรญาน์   เปรมสมบัติ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102458   อทิตยา   เต็นเส้า : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102459   นายอธิป   โสภณ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102461   อภิญญา   ม้วนสูงเนิน : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102462   อภิญญา   สาทางกูล : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102463   นายอมรเทพ   สวนภักดี : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102464   อมรรัตน์   ศรีวิชัย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102465   นางสาวอรปรีญา   ศรีสุข : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102466   นางสาวอริสรา   ศรีสถาน : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102467   นางสาวอัญญามณี   ยอดอ้อย : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102468   อานัส   ปาเต๊ะ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102469   นางสาวอาพาพร   พนาวัน : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102471   นางสาวอารีญา   อินตาโย : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102472   นางสาวอารีรัตน์   วรรณภิระ : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102476   นางสาวณัฐวดี   นิลพฤกษ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102477   นางสาวณิชกานต์   ส่อนนารา : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102479   ธาดา   ยังมั่น : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102481   นางสาวปริยาภัทร   ศรีสวัสดิ์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
6201102483   นายรัฐธรรมนูญ   แก้วมะณี : พืชสวน 100ชั่วโมง
6201102484   นายวรัญญู   วงค์พระอินทร์ : พืชสวน 120ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการเกษตรและเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือที่มีวัฒนธรรมด้านการเกษตรมาช้านาน โดยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นการธำรงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมประจำชาติที่ดีงามให้ดำรงอยู่ด้วยการปลูกฝังให้ บุคลากร นักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สามารชี้นำสังคม ในฐานะที่เป็นปัญญาชนของสังคม และในวันที่ 15 ค่ำเดือน 12 จะเป็นวันลอยกระทงตามประเพณีของภาคเหนือในทุก ๆ ปี จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมต่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้รู้จักมากยิ่ง ดังนั้นกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาชมรมพืชศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะวิศวกรรมการเกษตร คณะศิลปศาสตร์ รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำรถกระทงเพื่อเข้าร่วมในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 120  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล