โครงการ " กีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ " ครั้งที่ 46 (อินทนิลเกมส์)
-
วันที่เริ่มต้น 04/12/2562 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 04/01/2563 เวลา 20:00
สถานที่จัด ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นปัจจัยในการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนไม่สนใจในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา ส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ และหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติดทำให้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในกลุ่มของเยาวชน
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา เนื่องจากการเล่นกีฬาต้องใช้ทักษะ ความชำนาญ ไหวพริบสติปัญญา การฝึกฝนอยู่เป็นประจำ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๖ (อินทนิลเกมส์) ขึ้นในหัวข้อ “ แม่โจ้ โน พลาสติก ” โดยองค์การนักศึกษาเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับสโมสรนักศึกษาคณะและวิทยาลัยต่างๆ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพนักศึกษา ด้านร่างกายและด้านจิตใจ มีความรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน ดังนั้นองค์การนักศึกษาจึงได้จัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๖ (อินทนิลเกมส์) ขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 90  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล