โครงการ " ค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษา " ประจำปีการศึกษา 2562
-
วันที่เริ่มต้น 24/01/2563 เวลา 5:00 วันที่สิ้นสุด 26/01/2563 เวลา 23:30
สถานที่จัด ณ ค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906102376   นางสาวณัฐริกา   ธรรมโม : การตลาด 72ชั่วโมง
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 72ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 72ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 72ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 72ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 72ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 72ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 72ชั่วโมง
6006102412   นายภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 72ชั่วโมง
6006103318   นายขวัญชัย   สุขถา : บัญชี 72ชั่วโมง
6006103341   นายชาญนนท์   วงค์ชัย : บัญชี 72ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 72ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 72ชั่วโมง
6006104443   นายอัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 72ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 72ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 72ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 72ชั่วโมง
6106103311   นางสาวเกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 72ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 72ชั่วโมง
6106103349   นางสาวธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 72ชั่วโมง
6106103450   นางสาวอรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 72ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 72ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 72ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 72ชั่วโมง
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 72ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 72ชั่วโมง
6206101347   นายธนวัฒน์   ติวาติน : การจัดการ 72ชั่วโมง
6206101393   นายวรเดช   แก้วมณี : การจัดการ 72ชั่วโมง
6206101396   นายวัชรพล   ชัยวงศ์ : การจัดการ 72ชั่วโมง
6206101401   นายวีรพงษ์   เหมะธุลิน : การจัดการ 72ชั่วโมง
6206101436   นางสาวศิริกัญญา   ดวงเกิด : การจัดการ 72ชั่วโมง
6206102309   นางสาวกัณขนิษฐา   แจ่มใส : การตลาด 72ชั่วโมง
6206102321   นายเกษม   ตีคา : การตลาด 72ชั่วโมง
6206102358   นายปณต   หน่อเรือน : การตลาด 72ชั่วโมง
6206103308   นายกอบศักดิ์   ศรีโสภา : บัญชี 72ชั่วโมง
6206103316   นางสาวจันทร์   นามยี่ : บัญชี 72ชั่วโมง
6206103328   นายณัฐนันท์   ศรีคำวัง : บัญชี 72ชั่วโมง
6206103330   นายณัฐยศ   ยอดเลา : บัญชี 72ชั่วโมง
6206103334   นายตันติกร   แสนพาน : บัญชี 72ชั่วโมง
6206103358   นางสาวเบญญาภา   เทียนหยาง : บัญชี 72ชั่วโมง
6206103359   นางสาวปรางค์ทิพย์   คุณอนันต์ : บัญชี 72ชั่วโมง
6206103360   นางสาวปราวีณา   รอบคอบ : บัญชี 72ชั่วโมง
6206104320   นายธีระศักดิ์   มานุ : การเงิน 72ชั่วโมง
6206105308   นางสาวธัญญาเรศ   มณีรัตนสุดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 72ชั่วโมง
6206105317   นางสาวสุชัญญา   คำภีระ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 72ชั่วโมง
6206105320   นางสาวบุษราคัม   ชวาลพิชญ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 72ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 72  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   70 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   77000 บาท
มูลค่ารายรับ   77000 บาท
ค่าใช้จ่าย 76990 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   76990 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล