โครงการ " โตยฮิต ต๋ามฮอย คณะบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 7 ตอน วัฒนธรรมนำชีวี สู่วิถีร่วมชนเผ่า
-
วันที่เริ่มต้น 04/02/2563 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 04/02/2563 เวลา 23:00
สถานที่จัด ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 16ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 16ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 16ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 16ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 16ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 16ชั่วโมง
6006102412   นายภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 16ชั่วโมง
6006102421   นางสาวรัชนันท์   บดีรัฐ : การตลาด 16ชั่วโมง
6006102422   นายรัฐนันท์   ขยัน : การตลาด 16ชั่วโมง
6006103318   นายขวัญชัย   สุขถา : บัญชี 16ชั่วโมง
6006103341   นายชาญนนท์   วงค์ชัย : บัญชี 16ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 16ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 16ชั่วโมง
6006104443   นายอัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 16ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 16ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 16ชั่วโมง
6106101436   นายวรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 16ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 16ชั่วโมง
6106103311   นางสาวเกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 16ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 16ชั่วโมง
6106103349   นางสาวธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 16ชั่วโมง
6106103351   นางสาวธัญลักษณ์   ฟักแก้ว : บัญชี 16ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 16ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 16ชั่วโมง
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 16ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 16ชั่วโมง
6206101323   นางสาวเจนจิรา   สาครขันธ์ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101326   นางสาวชฎาภรณ์   ลองไชย : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101329   นางสาวชลธิชา   สุวรรณ์ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101375   นายพัชรพล   ดวงดี : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101381   นายพุฒิพงษ์   ยานะ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101383   นายภาณุวิชญ์   บุญเถาว์ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101384   นายภานุวุธ   จันทร์มณี : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101391   นายฤกษ์ดี   อุดมทิพย์ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101393   นายวรเดช   แก้วมณี : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101396   นายวัชรพล   ชัยวงศ์ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101401   นายวีรพงษ์   เหมะธุลิน : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101420   นายอนุรักษ์   กันทะคีรี : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101432   นางสาวชลธิชา   เครือเทพ : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206101436   นางสาวศิริกัญญา   ดวงเกิด : การจัดการ 16ชั่วโมง
6206102309   นางสาวกัณขนิษฐา   แจ่มใส : การตลาด 16ชั่วโมง
6206102321   นายเกษม   ตีคา : การตลาด 16ชั่วโมง
6206102358   นายปณต   หน่อเรือน : การตลาด 16ชั่วโมง
6206103308   นายกอบศักดิ์   ศรีโสภา : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103312   นางสาวเกตุศิริ   บุญดวง : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103316   นางสาวจันทร์   นามยี่ : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103320   นางสาวชมพูนุช   วัสธูป : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103322   นางสาวชุติกาญจน์   อินทะปัญโญ : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103328   นายณัฐนันท์   ศรีคำวัง : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103330   นายณัฐยศ   ยอดเลา : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103334   นายตันติกร   แสนพาน : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103358   นางสาวเบญญาภา   เทียนหยาง : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103359   นางสาวปรางค์ทิพย์   คุณอนันต์ : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103360   นางสาวปราวีณา   รอบคอบ : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103399   นายศิริวัฒนา   ถาวร : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103400   นายศิวกร   เดชคุณมาก : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103403   นางสาวสายสุดา   สิทธิ : บัญชี 16ชั่วโมง
6206103409   นางสาวสุพิชชา   บุญสอน : บัญชี 16ชั่วโมง
6206104306   นางสาวขนิษฐา   ขำรอด : การเงิน 16ชั่วโมง
6206104320   นายธีระศักดิ์   มานุ : การเงิน 16ชั่วโมง
6206104340   นางสาวอรณี   ปัญโญใหญ่ : การเงิน 16ชั่วโมง
6206104341   นางสาวอริศรา   กันทาใจ : การเงิน 16ชั่วโมง
6206105308   นางสาวธัญญาเรศ   มณีรัตนสุดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 16ชั่วโมง
6206105310   นายนาวิน   ยารังษี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 16ชั่วโมง
6206105317   นางสาวสุชัญญา   คำภีระ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 16ชั่วโมง
6206105320   นางสาวบุษราคัม   ชวาลพิชญ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 16ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   70 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล