โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 22

วันที่เริ่มต้น 01/12/2562 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 10/02/2563 เวลา 23:00
สถานที่จัด ห้องประชุมใหญ่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6019101301   จตุพล   วงศ์ใจแก้ว : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 114ชั่วโมง
6019101311   สุจารี   บัวพันธ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6019101312   สุภาวรรณ   ครูบา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 50ชั่วโมง
6019101313   อนันต์   ศรีลารักษ์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 114ชั่วโมง
6019101314   อภิสิทธิ์   ปากเมย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6019102502   กิดากาญจน์   เถินบุรินทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 50ชั่วโมง
6019102505   จตุพงษ์   ธาตุอินทร์จันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102507   เจนจิรา   ดวงจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102509   ชานนท์   ชะโลธร : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102510   ฌาน   ศุภารัตน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102512   ธนัชพร   ชิงชม : ภูมิสถาปัตยกรรม 50ชั่วโมง
6019102513   ธนาภรณ์   ทองน้อย : ภูมิสถาปัตยกรรม 50ชั่วโมง
6019102515   บัญชา   แซ่อัง : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102517   ปุณวรุตม์   สุภาแดง : ภูมิสถาปัตยกรรม 50ชั่วโมง
6019102518   พรพิสุทธิ์   แห้วเพ็ชร : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102519   พิมพ์นภัส   แวงอุบล : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102520   ภัทรวดี   ผาลาด : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102524   วัชรากร   มหาดำรงค์สิริกุล : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102526   ศศิรัตน์   จโนภาษ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102527   สมโภชน์   สุขแปดริ้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102528   สุปิณญา   วันแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019102530   อภิชญา   อีสา : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103501   ก้องภพ   ฉัตรชัยสถาพร : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103502   ชญานี   โคตรโยธี : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103503   ชมสกาว   เรือนชมภู : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103504   ชุติพนธ์   ฉลภิญโญ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103507   ณัฐวัตน์   สุโรพันธ์ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103508   ธนพนธ์   จินโจ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103509   ธัญญารัตน์   ตั้งมโนชู : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103510   ธิดาวรรณ   ขันธนิตร : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103511   เบญจรัตน์   ยานะคำ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103512   พชร   สารภิรม : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103513   พัชราพรรณ   ศรีชู : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103514   พันธกานต์   มุทธาสุพงศ์ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103516   ภวิกา   เนื่องกันทา : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103517   เยาวเรศ   พลเพียร : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103518   รมย์ธีรา   ปทุมาสูตร : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103519   รัฐภูมิ   สุยาลักษณ์ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103520   วโรดม   วงศ์สาย : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103523   ศุภกานต์   สิทธิสาร : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103524   สมพร   บุญชาลี : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103525   นางสาวสิรีนิจ   มีชูเกตุ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103526   สุดารัตน์   บุญนะ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103527   สุภิศรา   เตชนันท์ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103529   หรินทร์   มลิซ้อน : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103530   อนุธิดา   ฟูสายมา : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6019103531   อนุศิษฎ์   ขำเหมือน : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119101301   นายชิติพัทธ   พรมหาร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101303   นายณัฐวุฒิ   ศรีระกิจ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101304   นายธีระชัย   ไชยวงค์ทอน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101305   นางสาวนงค์นภัทร   จินาราช : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101307   นายปฏิภาณ   รักษาศีล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101308   นางสาวพรรณาลาย   มั่นทัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101310   นางสาววรรณภา   ก้งทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101311   นางสาววรวรรณ   หมื่อโปกู่ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101312   นายวิชญ์พล   แก้วมณี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101313   นายวิศิษฏ์   โคกมาไพร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101315   นางสาวศุภกาญจน์   เขื่อนคำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101316   นายสหรัถ   ปัทมะเสวี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101317   นางสาวสุวลักษณ์   เทียนดำรงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101318   นายอนุมัติ   สุปิณะ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119101319   นายอาณาจักร   สงครินทร์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6119102502   นางสาวจิราภา   ดวงดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102503   นายชนะศักดิ์   อภิชาติ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102504   นางสาวณัฐรินทร์   ทะสุยะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102505   นางสาวณิชากร   บัณธุรุ่งเรือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102506   นายตะวัน   เพ็งสุวรรณ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102507   นางสาวธันชนก   ไชยวันดี : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102508   นายปรัชญา   กันทะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102509   นางสาวปาริฉัตร   ภูริจารุยางกุล : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102510   นางสาวปาริชาติ   นุชเทียน : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102511   นายพันธุ์ธัช   คมกฤส : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102512   นางสาวพิชชาภา   ธนาปิยวิศน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102514   นางสาวภัทรานิษฐ์   อินทร์สมใจ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102515   นายรัฐนันท์   สุวาโร : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102516   นายวรวุฒิ   อภิชาติ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102517   นายศุภกฤต   คำหล้าทราย : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102518   นายศุภวิชญ์   ปรีชุม : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102519   นางสาวสิริยากร   แก้วสุริยะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102520   นางสาวสุพัฒนา   มิ่งมณี : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119102521   นายอุทัย   จาระนัย : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103501   นางสาวกัญญาภัค   ณ สุวรรณ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103502   นางสาวกิตติวรา   ชุมปัญญา : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103505   นางสาวชยุดา   หยูจีน : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103506   นางสาวชลดา   คำแหง : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103507   นางสาวชุตินันท์   พัฒนศิริเลิศ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103508   นายโชคทวี   ปาลี : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103509   นางสาวณัชชา   ขันคำ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103511   นางสาวประณัยยา   จันแรง : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103512   นางสาวปิยะฉัตร   พรมชาติ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103513   นางสาวพรนภา   งามศิริ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103514   นางสาวเพชรน้ำผึ้ง   ด่านปาน : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103515   นางสาวมาริษสา   ระลึก : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103516   นางสาวรัตนพร   อ่อนตะวงศ์ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103517   นายวัลลภ   พัน : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103518   นายสมรักษ์   หมื่อแล : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103519   นางสาวสโรชา   เกตุวัตร์ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103520   นางสาวสุรัตนา   เมืองคง : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103521   นางสาวสุรางค์รัตน์   สุยะใจ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103522   นายอธิศ   งานสุจริต : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103523   นายอัคคเดช   สมศรี : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6119103524   นางสาวอาทิตยา   ระวังยศ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6201126322   นายบุลากร   กิตตินภาดล : วิทยาการสมุนไพร 76ชั่วโมง
6219101301   นางสาวเกวลี   อิ้มทับ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101302   นางสาวเกษราพร   พฤกษ์พนาสันต์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101303   นางสาวจิรารัตน์   ศรีขำกูล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101304   นายณัฐลักษณ์   มนัสมโนธรรม : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101305   นางสาวทิพวรรณ   ก๋าละ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101306   นายธนกร   ศักดิ์บูรณาเพชร : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101307   นายธนพนธ์   สังขสัญญา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101308   นางสาวนัชชา   นิมาแสง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101309   นางสาวบุษกร   ใจอารีย์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101310   นางสาวเบญจกัลยาณี   นาสมชัย : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101311   นายปรัชญา   จักร์พงค์ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101312   นางสาวพิชญาภา   พลอยประเสริฐ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101313   นางสาวพิมพ์ประภา   อินต๊ะ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101316   นายศรายุทธ   สิงห์เทศ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101317   นายสสิน   พระก่ำ : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101318   นางสาวสุคันธา   ศรีคำมา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219101321   นายอติวิชญ์   พานิชกุล : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 76ชั่วโมง
6219102502   นายฉัตรมงคล   ปันชัย : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102503   นางสาวชนิกานต์   เงินเลิศสกุล : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102504   นางสาวฐิตารีย์   ชลิตเลิศรัตน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102506   นางสาวณัฐริกา   เต็มบางงอน : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102507   นางสาวณัฐสุดา   โพธิ์ศรีทอง : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102508   นางสาวเณวิกา   นุรังษี : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102509   นายทวีศักดิ์   แซ่อิ๋ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102510   นายธนาธร   ชำนาญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102512   นางสาวธัญพร   ไทยประสิทธิ์เจริญ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102513   นางสาวนภัสสร   ทองมูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102514   นางสาวนิษิตา   สุบิดา : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102516   นางสาวเบญญภา   เกตุแก้ว : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102517   นางสาวปชิตา   เเก้วสิงขรณ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102518   นายปรัชญา   มะโนรัตน์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102519   นางสาวปัณฑิตา   บุญศรี : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102521   นายปิยภัทร์   แซะตุ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102522   นายพงศพล   ศรีบุญเรือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102523   นางสาวพัชรพร   แสงรัชตินันท์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102524   นางสาวภรณ์ทิพย์   ไพรเขียว : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102525   นางสาวภัทราภรณ์   หลวงอินตา : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102526   นางสาวรุ้งตะวัน   บุญพร้อม : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102527   นางสาววิรัญชณา   ริยาพันธ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102528   นายศตวรรษ   จันดา : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102529   นายศรัทธา   ทองไพจิตร : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102530   นายศักดิ์สิทธิ์   ศรีนรคุตร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102531   นายศิวกร   เจริญวงษ์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102532   นางสาวสกุณี   พันมูล : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102533   นางสาวอนัตตา   สุทธิศิลป์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219102534   นายอุทัย   ไชยเลิศ : ภูมิสถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103501   นางสาวกัญญาณัฐ   ประชุมพรรณ์ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103502   นายการัณย์   กรรณาลงกรณ์ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103503   นางสาวกิริยา   เฉียบแหลม : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103504   นางสาวคณิศร   สิงหพรรค : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103505   นางสาวจิตสุภา   บุญธานี : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103506   นายชานนท์   แซ่มั่ว : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103507   นายณัชพล   วรรราช : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103508   นายณัฎฐนันท์   นันทะระ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103509   นางสาวณัฐวรา   วิเศษรจนา : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103510   นางสาวดวงพร   เปี่ยมทอง : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103511   นางสาวธนัญญา   อิ่มน้อย : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103512   นายนครินทร์   อ่อนตา : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103513   นายปรมินทร์   เกียรติชำ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103514   นางสาวปรียาภรณ์   แรกไธสง : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103515   นางสาวปรียาภรณ์   สมปราชญ์ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103516   นางสาวปาจรีย์   บำรุงราชภักดี : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103517   นางสาวปุญญิศา   กาญจนาภา : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103518   นายพงศ์ธาริน   คำอ้ายกาวิน : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103519   นางสาวพรญาณี   วังชิ้น : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103520   นายฟาอิซ   เจะอูมา : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103521   นางสาวรัตนากร   เจริญศรีสุข : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103522   นางสาววชิรญาณ์   พันธุระ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103523   นายวรวรรษ   คันธะนาลัย : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103524   นางสาววิลาสินี   จาติระเปา : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103525   นางสาวสิรินยา   เกศหอม : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103526   นางสาวสุพัตรา   อุดมชัย : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103527   นายสุริยะ   สีดา : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103528   นายอนุภัทร   พานทอง : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103529   นายอรุณ   ขำชัยภูมิ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103530   นางสาวอัจฉรา   จักรวาฬ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103531   นายอาทิตย์   ชูพล : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
6219103532   นายอานนท์   เตชนันท์ : สถาปัตยกรรม 76ชั่วโมง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม เป็นคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นด้านการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกทางบุคลิกภาพที่ดี ด้สยเหตุผลดังกล่าว นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงมีความประสงค์ ที่จะจัดทำโครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 22 เพื่อเป็นการนำความรู้ที่ได้จาการเรียน มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเสนอออกสู่สังคม โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนันทนาการ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พึ่งพาอาศัยกัน เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยสามารถนำทักษะไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 114  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 450 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล