โครงการ " แสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ " ประจำปี 2563
-
วันที่เริ่มต้น 04/02/2563 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 04/02/2563 เวลา 20:00
สถานที่จัด ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102412   นายภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102421   นางสาวรัชนันท์   บดีรัฐ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102422   นายรัฐนันท์   ขยัน : การตลาด 5ชั่วโมง
6006103318   นายขวัญชัย   สุขถา : บัญชี 5ชั่วโมง
6006103341   นายชาญนนท์   วงค์ชัย : บัญชี 5ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 5ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 5ชั่วโมง
6006104306   นางสาวกัญจนพร   เงานอ : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104310   นางสาวกุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104346   นางสาวตรีทิพย์   แก้วทอง : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104347   นางสาวทิพย์สุดา   หมื่นพิลมทอง : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104367   นางสาวปทิตตา   ชูแก้ว : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104429   นางสาวเสาวลักษณ์   เขื่อนจันทึก : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104443   นายอัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 5ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 5ชั่วโมง
6106101436   นายวรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 5ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 5ชั่วโมง
6106103311   นางสาวเกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103349   นางสาวธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103351   นางสาวธัญลักษณ์   ฟักแก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 5ชั่วโมง
6206101323   นางสาวเจนจิรา   สาครขันธ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6206101381   นายพุฒิพงษ์   ยานะ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6206101383   นายภาณุวิชญ์   บุญเถาว์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6206101384   นายภานุวุธ   จันทร์มณี : การจัดการ 5ชั่วโมง
6206101393   นายวรเดช   แก้วมณี : การจัดการ 5ชั่วโมง
6206101396   นายวัชรพล   ชัยวงศ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6206101401   นายวีรพงษ์   เหมะธุลิน : การจัดการ 5ชั่วโมง
6206101420   นายอนุรักษ์   กันทะคีรี : การจัดการ 5ชั่วโมง
6206101432   นางสาวชลธิชา   เครือเทพ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6206101436   นางสาวศิริกัญญา   ดวงเกิด : การจัดการ 5ชั่วโมง
6206102309   นางสาวกัณขนิษฐา   แจ่มใส : การตลาด 5ชั่วโมง
6206102321   นายเกษม   ตีคา : การตลาด 5ชั่วโมง
6206102358   นายปณต   หน่อเรือน : การตลาด 5ชั่วโมง
6206103308   นายกอบศักดิ์   ศรีโสภา : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103312   นางสาวเกตุศิริ   บุญดวง : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103316   นางสาวจันทร์   นามยี่ : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103320   นางสาวชมพูนุช   วัสธูป : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103322   นางสาวชุติกาญจน์   อินทะปัญโญ : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103328   นายณัฐนันท์   ศรีคำวัง : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103330   นายณัฐยศ   ยอดเลา : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103334   นายตันติกร   แสนพาน : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103358   นางสาวเบญญาภา   เทียนหยาง : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103359   นางสาวปรางค์ทิพย์   คุณอนันต์ : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103360   นางสาวปราวีณา   รอบคอบ : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103400   นายศิวกร   เดชคุณมาก : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103403   นางสาวสายสุดา   สิทธิ : บัญชี 5ชั่วโมง
6206103407   นายสุธากุล   หยังสู : บัญชี 5ชั่วโมง
6206104306   นางสาวขนิษฐา   ขำรอด : การเงิน 5ชั่วโมง
6206104320   นายธีระศักดิ์   มานุ : การเงิน 5ชั่วโมง
6206104340   นางสาวอรณี   ปัญโญใหญ่ : การเงิน 5ชั่วโมง
6206104341   นางสาวอริศรา   กันทาใจ : การเงิน 5ชั่วโมง
6206105310   นายนาวิน   ยารังษี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5ชั่วโมง
6206105320   นางสาวบุษราคัม   ชวาลพิชญ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 5ชั่วโมง
ตอนที่ 1 : รายละเอียดโครงการ
1. ชื่อโครงการ แสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563
2. ประเภทโครงการ โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
3. ลักษณะโครงการ โครงการพัฒนางานเดิม
4. แผนงาน การเรียนการสอน
5. แหล่งงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ? คณะบริหารธุรกิจ) หมวดรายจ่าย ? งบอุดหนุน 2563 5,600.00 รวมทั้งหมดเป็น : 5,600.00
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ สุชีรา ขยาย ผู้รับผิดชอบหลัก
7. ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรดุษฎี
8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ? คณะบริหารธุรกิจ หน่วยงานหลัก
9. สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายมหาวิทยาลัย ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
10. สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ, 61-64MJU 1.5.5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ด้วยกระบวนการ PDCA, 61-64MJU1.5.9 สร้างข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างแบบสอบถามเพื่อทำการประเมิน -หา
แนวทางในการส่งและรับคืนแบบสอบถามให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด -ชี้แจงการตอบแบบประเมินเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่เป็นความจริงมากที่สุด
ตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 63 MJU 1.5.6 ระดับความสำเร็จการประเมินผลของนักศึกษาที่ผ่านการใช้ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย, ุ
63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ, ุ63 MJU 1.5.2 ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดในแผนพัฒนา
นักศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน BA63-1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
เป้าประสงค์ของหน่วยงาน BA63-G06 มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, BA63-G07 มีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go ECo U
กลยุทธ์ของหน่วยงาน BA63-S08 ผลิตบัณฑิตที่สอดรับกับอัตลักษณ์ของคณะฯ, BA63-S09 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go ECo U
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน BA63-KPI 11 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ IT/ ทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (คำรับรอง), BA63-KPI
13 ร้อยละกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อมุ่งสู่ Go, Eco University (P.5)
11. หลักการและเหตุผล
นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญ เป็นอนาคตของประเทศ นักศึกษาควรมีทักษะความเป็นผู้นำ การพูดในที่สาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในระบอบวิถี
ประชาธิปไตย ซึ่งองค์กรนักศึกษามีส่วนสำคัญที่จะเป็นเวทีที่ฝึกประสบการณ์และหล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้นำที่ดีในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของนักศึกษาในการพัฒนาการ
เมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท หน้าที่ของตน ชุมชน การมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงตามหลักการกระจายอำนาจซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ที่สำคัญของนักศึกษา ให้มีการทำกิจกรรมในรูปแบบของการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา และร่วมกันพัฒนา สร้างสรรค์การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต จึงได้
จัดโครงการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ร่วมกันในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
12. วัตถุประสงค์
12.1 เพื่อให้นักศึกษาได้ออกไปใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง
12.2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในเรื่องของประชาธิปไตย
13. ระยะเวลาดำเนินโครงการเริ่มต้น 27/01/2563 สิ้นสุด 29/02/2563
14. กลุ่มเป้าหมายจำนวน 600 คน ประกอบด้วย บุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
15. รูปแบบกิจกรรม
15.1 อื่น ๆ
16. เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
16.1 นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตย
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ คน 600
นักศึกษาได้ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตย เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51
17. งบประมาณ
17.1 นักศึกษาได้มีส่วนร่วมและเข้าใจถึงระบอบประชาธิปไตย
ผลผลิตนี้มีการถัวจ่ายงบประมาณ
แสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครนายกสโมสรคณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563 (วันที่จัดกิจกรรม 01/02/2563 - 29/02/2563)
รายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- อาจารย์ สุชีรา ขยาย
งบดำเนินงาน ? ค่าใช้สอย 5,600.00 บาท
1.ค่าประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล ขนาด 3*6 เมตร) จำนวน 1 ผืน ? 2,800 บาท เป็นเงิน 2,800 บาท
2.ค่าประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล ขนาด 2*1.5 เมตร) จำนวน 3 ผืน ? 600 บาท เป็นเงิน 1,800 บาท
3.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 รายการ ? 1,000 บาท เป็นเงิน 1,000 บาท
เป็นเงิน 5,600.00 บาท
18. ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูลปัญหาและอุปสรรค
19. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ไม่มีข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
20. เอกสารประกอบ
ไม่มีเอกสารประกอบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   5600 บาท
มูลค่ารายรับ   5600 บาท
ค่าใช้จ่าย 5600 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   5600 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล