โครงการ " ค้นหาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ 1 " หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
-
วันที่เริ่มต้น 30/01/2563 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 30/01/2563 เวลา 16:00
สถานที่จัด ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการ ค้นหาศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ
ประเภทแผนโครงการ : ในแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
รูปแบบโครงการ : โครงการภายนอก
ประเภทโครงการ : โครงการพัฒนางานเดิม
ช่วงเวลาที่ทำโครงการ : 13/01/2563 ถึง 31/03/2563
แผนงาน : แผนงานวิจัย งานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การเรียนการสอน
งานสนับสนุนวิชาการ งานบริหารมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน
กลุ่มเป้าหมาย : ประเภทกลุ่มเป้าหมาย ภายใน ภายนอก
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 320 คน
รายละเอียด
วิทยากรและอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวน 7 คน นักศึกษาสาขาการจัดการ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 130 คน (อบรมวันที่ 12/02/63) นักศึกษาสาขาการเงิน ชั้นปีที่ 1 จำนวน 47 คน
(อบรมวันที่ 12/02/63) นักศึกษาสาขาการตลาด ชั้นปีที่ 1 จำนวน 136 คน (อบรมวันที่ 19/02/63)
รูปแบบกิจกรรม : การศึกษานอกสถานที่ เดินทางไปต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุม เผยแพร่ผลงานวิชาการ สัมมนา จัดนิทรรศการ ฝึกอบรม ออกแบบ สำรวจพื้นที่
ฐานเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ พัฒนาระบบสารสนเทศ อื่น ๆ
ตอนที่ 2 : ลักษณะโครงการ
ลักษณะโครงการ :
โครงการต่อเนื่อง โครงการพัฒนางานเดิม โครงการใหม่
ตอนที่ 3 : ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ สถานะ
อาจารย์ ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์ ผู้รับผิดชอบหลัก
ตอนที่ 4 : ที่ปรึกษาโครงการ
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
ตอนที่ 5 : หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ? คณะบริหารธุรกิจ หน่วยงานหลัก
ตอนที่ 6 : หลักการและเหตุผล
จากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) ที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเน้นทางด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่นและสังคมของประเทศ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ ที่มุ่งจะผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจและธุรกิจเกษตรที่มีศักยภาพ รวมทั้งมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบุคลิกภาพ โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ดังนั้น โครงการนี้จึงถูกจัดขึ้นเพื่อให้พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจบรรลุเป้าหมายและเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 7 : วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงภาพรวมการประกอบธุรกิจเบื้องต้น
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงศักยภาพที่สำคัญของผู้ประกอบการ
ตอนที่ 8 : สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ด้านวิชาการ
ตอนที่ 9 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ 63 MJU 1.การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล (61-64)
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.5 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด ุ63 MJU 1.5.1 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่มีการบูรณาการด้านทักษะ IT ภาษาอังกฤษ วิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
กลยุทธ์ 61-64MJU 1.5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษา IT และทักษะวิชาชีพ
ตัวชี้วัด 63 MJU 1.5.6 ระดับความสำเร็จการประเมินผลของนักศึกษาที่ผ่านการใช้ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพตามอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ 61-64MJU1.5.9 สร้างข้อมูลเนื้อหาเพื่อสร้างแบบสอบถามเพื่อทำการประเมิน -หาแนวทางในการส่งและรับคืนแบบสอบถามให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด -ชี้แจงการตอบแบบประเมินเพื่อให้ได้ผลการ
ประเมินที่เป็นความจริงมากที่สุด
ตอนที่ 10 : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ BA63-1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
เป้าประสงค์ BA63-G01 มีหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ
ตัวชี้วัด BA63-KPI 03 ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด (P.1,คำรับรอง)
กลยุทธ์ BA63-S03 พัฒนาและสนับสนุนให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด
เป้าประสงค์ BA63-G04 มีความสามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ
ตัวชี้วัด BA63-KPI 07 จำนวนนักศึกษาทุกระดับที่ได้รับรางวัลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในระดับชาติและนานาชาติ (คำรับรอง)
กลยุทธ์ BA63-S06 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ
ตัวชี้วัด BA63-KPI 08 จำนวนรางวัลที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ (คำรับรอง)
กลยุทธ์ BA63-S06 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมประกวดในระดับชาติหรือนานาชาติ
เป้าประสงค์ BA63-G06 มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด BA63-KPI 11 ร้อยละของโครงการพัฒนานักศึกษาที่ใช้เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา เช่น ภาษาอังกฤษ IT/ ทักษะวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ 21 (คำรับรอง)
กลยุทธ์ BA63-S08 ผลิตบัณฑิตที่สอดรับกับอัตลักษณ์ของคณะฯ
ตอนที่ 11 : งบประมาณ
งบประมาณเงินรายได้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ? คณะบริหารธุรกิจ) หมวดรายจ่าย ? งบอุดหนุน 2563 รวมทั้งหมดเป็น : 97770.00
ตอนที่ 12 : ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาที่มีความเข้าใจในภาพรวมการประกอบธุรกิจและศักยภาพของการเป็นผู้ประกอบการ
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ คน 327
ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถระบุรายละเอียดธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการที่จำเป็นสำหรับธุรกิจนั้นๆ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51
ตอนที่ 13 : รายละเอียดค่าใช้จ่าย
หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในส่วนนี้ให้เพิ่มข้อมูล ตอนที่ 12 : ผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัด
ผลผลิต : นักศึกษาที่มีความเข้าใจในภาพรวมการประกอบธุรกิจและศักยภาพของการเป็นผู้ประกอบการ
ผลผลิตนี้มีการถัวจ่ายงบประมาณ เสวนาเพื่อค้นหาศักยภาพในการประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(วันที่จัดกิจกรรม 12/02/2563 - 19/02/2563)
รายชื่อผู้รับผิดชอบกิจกรรม
- อาจารย์ ดร. พนมพร เฉลิมวรรณ์
งบดำเนินงาน ? ค่าใช้สอย 44,875.00 บาท
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 184 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 9,200 บาท
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 143 คนๆละ 25 บาท 2 มื้อ เป็นเงิน 7,150 บาท
2.ค่าอาหารกลางวัน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 184 คนๆละ 75 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 13,800 บาท
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 143 คนๆละ 75 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 10,725 บาท
3. ค่าเช่าห้องประชุม จำนวน 2 วันๆละ 2,000 บาท เป็นเงิน 4,000 บาท
งบดำเนินงาน ? ค่าตอบแทน 50,400.00 บาท
1.ค่าตอบแทนวิทยากร ชม.ละๆ 1,200 บาท จำนวน 7 ชม. จำนวน 3 คน (2 วัน) เป็นเงิน 50,400 บาท
งบดำเนินงาน ? ค่าวัสดุ 2,495.00 บาท
1.ปากกาเคมี 2 หัว สีน้ำเงิน 60 ด้ามๆละ 10 บาท เป็นเงิน 600 บาท
2.ปากกาเคมี 2 หัว สีแดง 24 ด้ามๆละ 10 บาท เป็นเงิน 240 บาท
3.ปากกาเคมี 2 หัว สีดำ 24 ด้ามๆละ 10 บาท เป็นเงิน 240 บาท
4.ปากกาเคมี 2 หัว สีเขียว 24 ด้ามๆละ 10 บาท เป็นเงิน 240 บาท
5.ปากกาเคมี 2 หัว สีชมพู 24 ด้ามๆละ 10 บาท เป็นเงิน 240 บาท
6.กระดาษบรูฟ 69 แผ่นๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 345 บาท
7.เทปกาวหนังไก่ 1 นิ้ว 5 ม้วนๆละ 20 บาท (ม้วนใหญ่) เป็นเงิน 100 บาท
8.กระดาษ A4 จำนวน 2 รีมๆละ 115 บาท เป็นเงิน 230 บาท
9.การดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4 จำนวน 2 แพ็คๆละ 130 บาท เป็นเงิน 260 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 320 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   320 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   97770 บาท
มูลค่ารายรับ   97770 บาท
ค่าใช้จ่าย 97770 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   97770 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล