งานนิทรรศการปรัชญาการเมืองและสังคม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 “The Tragedy & Injustice”

วันที่เริ่มต้น 11/02/2563 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 12/02/2563 เวลา 0:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6204108301   นางสาวจินดา   เชือมือ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 10ชั่วโมง
6205101301   นางสาวกมลภัทร์   พระตลับ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101302   นายกรวิชญ์   อินแถลง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101303   นายกฤตชัย   ปีมั่น : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101304   นางสาวกฤตพร   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101305   นายกฤติภาส   วงค์คำปัน : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101306   นายกฤษดา   หาโส๊ะ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101307   นายกานต์   ลายคำ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101308   นางสาวเกตุมาลา   เทียมธรรม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101309   นางสาวขวัญฤดี   มีนันท์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101310   นายคณิตธิพล   บุญอยู่ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101311   นางสาวจรุณี   วงศ์บุญชัยเลิศ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101312   นางสาวจิตราภรณ์   จันทิมา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101313   นางสาวจินดารัตน์   พลอยเจ๊ก : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101315   นางสาวชญาทิพย์   วงค์แฉ่ง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101316   นางสาวชนสรณ์   กลิ่นหอม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101317   นางสาวชนัญชิดา   อุดอ้าย : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101318   นางสาวชนาภา   แซ่ซี้ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101319   นางสาวชนิสรา   เหล็กมั่น : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101320   นางสาวชลดา   ขำดี : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101321   นายทัชชกร   ชัยศรี : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101324   นายฐิติศักดิ์   พูลศิล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101325   นางสาวณธิกา   สุทิน : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101326   นางสาวณรีรัศม์   มนุชิต : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101327   นางสาวณัฎธีรา   สังคำ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101328   นางสาวณัฐฐาพร   สุโพธิ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101329   นายณัฐนันท์   สมร : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101331   นายณัฐพล   มหาวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101332   นายณัฐวุฒิ   มณีวัน : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101333   นายณัฐวุฒิ   อุปละ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101334   นางสาวณัตติกุล   อินต๊ะวงค์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101336   นายดีพร้อม   ใจน้อย : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101337   นางสาวทวิพร   วีระ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101339   นายทัพพสาร   ปริญาภัสร์สกุล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101340   นางสาวธดากรณ์   เชื้อสอาด : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101341   นางสาวธนภรณ์   คำเขื่อน : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101342   นายธนภัทร   โสภา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101344   นางสาวธนัชญา   ศรีบุญมา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101346   นางสาวธวัลรัตน์   โยกาศ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101347   นางสาวธัญสุดา   ปัญญาใจ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101348   นายธีรภัทร์   อิ่นติ๊บ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101349   นางสาวธีรารัตน์   ฝั้นวีระ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101350   นายนพรัตน์   ชมภูธัญ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101351   นางสาวนภัสสร   ตาละคำ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101352   นายนรภัทร   อิ่นแก้ว : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101353   นางสาวนลิษา   เรืองยงค์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101354   นายนัทธพนธ์   ขอบเหลือง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101355   นางสาวปฐมาวดี   ดอกดวง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101356   นางสาวปานวรินทร์   อิ่นคำ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101357   นางสาวปาลิดา   อุตะมา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101358   นางสาวปิยะธิดา   แก้วกาหลง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101359   นายพงศกร   ดีมั่น : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101360   นางสาวพรวิภา   จำรัสฉาย : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101363   นางสาวพิมพ์นภา   ปัญญามี : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101364   นายพิษณุ   ไชยพรม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101365   นางสาวเพชรรัตน์   โนจา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101368   นายภานุวัฒน์   สุวรัตนากุล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101369   นางสาวภิญญดา   ปันกุน : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101370   นายรัฐนนท์   พิทักษ์กิตติกร : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101371   นางสาววรัสยา   ลุงคำ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101373   นางสาววราภรณ์   นะตา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101374   นายวศิน   โกฏิยานนท์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101375   นางสาววิภาภรณ์   วงษ์จุ้ย : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101377   นางสาวศิรินทร์รัตน์   มีปัญญา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101379   นายศุภโชค   จันต๊ะ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101380   นายศุภโชค   สมพงษ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101381   นางสาวศุภมาส   เผือกเหลือง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101382   นางสาวศุภลักษณ์   กุหลาบ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101384   นายสมบัติ   เชอหมื่อ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101385   นายสรายุทธ   แซ่อึ้ง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101386   นายสราวุธ   มูลทา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101387   นายสิรภพ   สุขใจ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101388   นายสิรวิชญ์   สุปผล : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101389   นางสาวสุดารัตน์   ศรีเพ็ง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101390   นางสาวสุทธิชา   ตุ่มรังษี : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101391   นางสาวสุนิษา   ปานันท์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101392   นางสาวสุภธิดา   โขงจักร์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101393   นายสุเมธ   สรรเพชร : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101394   นายสุรศักดิ์   ทัพวงษ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101396   นายอชิตพล   ตากันธะ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101397   นางสาวอทิตยา   รัตนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101398   นายอธิวัฒน์   แสนเพชร : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101400   นางสาวอรสา   นิลสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101401   นางสาวอัญชลิกา   ตระกลสาทร : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101402   นางสาวอัญญรัตน์   เชิงค้า : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101403   นายอานันท์   แสนหาญชัย : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101404   นางสาวอาริตา   วันแก้ว : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101405   นายอำนาจ   อาจหาญ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101406   นางสาวเอกวลี   ธีรฐิติธรรม : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101407   นายกรกช   วนาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101408   นางสาวพัทธ์ธีรา   แสนยศ : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205101409   นายรัฐศาสตร์   ธิรินทอง : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105301   นางสาวกนกวรรณ   สุขแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105302   นางสาวกมลทิพย์   แจ่มจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105304   นายกิตติพิชญ์   ฟุงละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105305   นางสาวกิตติมาพร   เกาะสังข์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105306   นางสาวแก้วกาญจน์   แก้วฉวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105307   นายคงกระพัน   บุตรจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105308   นางสาวจิณห์นิภา   ชาวงศ์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105309   นางสาวจินดาพร   วงศ์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105313   นางสาวจีรภรณ์   กุณราชา : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105316   นางสาวชนิกานต์   ลานทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105317   นางสาวชลดา   พร้อมใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105320   นางสาวชิดชนก   มูลมอญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105321   นางสาวณัฎฐริดา   บุญวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105322   นางสาวณัฐกฤตตา   จันทาพูน : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105324   นายณัฐพงษ์   ตาธิยะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105325   นางสาวณัฐพร   เรือนคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105328   นางสาวณิชากร   บุญฟู : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105329   นางสาวดรัลรัตน์   ชัยเมืองชื่น : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105330   นายทวิวัฒน์   สายะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105331   นางสาวทิพวรรณ   ผัดดอก : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105332   นายธนานนท์   เพ็ชชาย : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105334   นายธรรมรัตน์   ราชมณเฑียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105335   นางสาวธัญชนก   ใจกล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105336   นายธีรพงษ์   พัดเจริญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105337   นายธีรภัทร์   ใหม่วงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105338   นางสาวนภัสนันท์   บุตราสวรรค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105339   นางสาวนภัสรา   หมื่นทะวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105341   นายนราวุฒิ   อินแก : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105342   นางสาวนฤชา   เจริญวิทย์ธนเดช : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105343   นายนฤเบศร์   ประดง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105344   นางสาวนุชรี   เมืองมาละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105345   นางสาวนูรียะฮ์   กวินวรพงศ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105346   นายบัณฑิต   ต๊ะแลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105347   นายปรเมษฐ์   อินต๊ะหงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105348   นางสาวประดิภา   อินทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105350   นางสาวปวริศา   แฝกหอม : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105354   นางสาวภัทรพิชญ์   พรหมกันธา : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105355   นายภานุพงษ์   สมภักดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105358   นายวธิรวิศธ์   อิ่นแก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105360   นางสาววรกานต์   อำภา : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105361   นางสาววรลักษณ์   หงษ์เก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105365   นางสาวศจีรัตน์   ปัญโญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105366   นางสาวศรัณย์พร   ทะเทพ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105367   นางสาวศศิพิมพ์   พรมสุวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105368   นางสาวศิริลักษณ์   ตันชะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105369   นางสาวศิริโสภา   ชายคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105371   นางสาวสมิตา   อินอำพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105372   นายสหรัฐ   ล้ำเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105373   นายสหัสชัย   นุชนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105374   นายสิทธิชัย   โพดกาลง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105375   นางสาวสิริกาญจน์   มั่นทิสุทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105376   นายสุธินันท์   นันทพันธ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105377   นางสาวสุพัตรา   ลือทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105378   นางสาวโสรีรัตน์   ใจผ่อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105379   นางสาวหิรัณยเกศ   ตรีอินทร์ทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105380   นางสาวอโณมา   ยาวีระ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105381   นางสาวอนันตญา   สุทธนู : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105386   นางสาวอาทิตยา   คำแสน : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105387   นางสาวอาภาพร   รู้ธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105388   นางสาวอิษฎา   บุญธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105389   นายเอกรินทร์   ชอบพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105392   นายจตุรวิทย์   ศรีศุภลักษณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105393   นายซาลิม   ศิริอาดัมพันธุ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105396   นางสาวนริศรา   การเพียร : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105399   นายบรรณสาร   ใสนวล : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105404   นางสาววริศรา   ไชยวงค์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105405   นายศราวุธ   กวินศักดิ์สกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105406   นางสาวศรินยา   กิตติวิโรจน์ชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105408   นางสาวอารีรัตน์   ภัทรกิจเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105409   นางสาวพจนีย์   คำฝั้น : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
สืบเนื่องจากการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการศึกษาให้เป็นมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ จะใช้การเรียนรู้หรือทำกิจกรรมภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวมิได้ การเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างให้เกิดประสบการณ์ชีวิตที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเทียบเคียงกันในระดับสากล ทำให้เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
วิทยาลัยได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง จากผู้มีประสบการณ์ จากตัวอย่างหรือกรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการลงมือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยตนเอง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาได้
ประกอบกับได้มีการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชา รศ103 ปรัชญาและการเมืองจริยศาสตร์ และ รศ 103 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ สังกัป นิยาม ความหมาย และวิวัฒนาการทางปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการเมืองการปกครองและจริยศาสตร์ ตั้งแต่ยุคอดีดจนถึงปัจจุบัน และรวมถึงระบบคิดและแนวทางทางการหาความรู้ของนักคิดและนักปรัชญาทางการเมืองการปกครองเป็นสำคัญ ซึ่งจะได้จัดโครงการนิทรรศการปรัชญาการเมืองและสังคม ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อ “The Tragedy & Injustice” ระหว่างวันที่ 11 -12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานสิงห์ไพร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ อาคารเทพ พงษ์พานิช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและอุดมการณ์ในการเมือง การปกครอง ถ่ายทอดผ่านทางการนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนในหลักสูตรต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล