โครงการเด็กเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ใฝ่คุณธรรม

วันที่เริ่มต้น 10/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 10/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ส่งผลให้เยาวชนหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย เกิดปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์ เป็นต้น ในการนี้ สาขาเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกอบรมคุณธรรมให้แก่นักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมทางด้านคุณธรรมในภาคเช้าและเชิญพระวิทยากรมาบรรยายในภาคบ่าย โดยใช้หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ขัดเกลาจิตใจ ปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ดังนั้น สาขาเศรษฐศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการ "เด็กเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่ใฝ่คุณธรรม" ขึ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 66 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล