โครงการ TDS Sport Day 2020

วันที่เริ่มต้น 07/01/2563 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 07/01/2563 เวลา 21:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6009101305   กษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101311   ขวัญเพชร   กันฟัก : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101328   ธวัชชัย   ตันกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101332   นงเยาวรัตน์   ชลารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101341   นิศาชล   พชรเมือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101358   ภรณ์นภา   ติ๊บวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101369   วรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101371   วายุทธ   เมืองมาหล้า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101387   สิณิสา   สิงห์ทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101388   สิริรัตน์   วรรณกอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102329   วิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102330   วิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102339   สุวพัชร   นกนวล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101024   นางสาวณัฐชยา   แสนสีลิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101076   นางสาวอรญา   ประเมนาโพธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101079   นางสาวอินทิรา   ชัยเมืองรินทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101305   กันต์ณภัทร   วิภัคจิรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101311   นางสาวจิรประภา   หินเเสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101316   ชนาธิป   ก่ำจีน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101317   นางสาวชนิกานต์   บัวเกิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101326   นายทักษิณ   บุญก้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101335   นริศรา   คงเพ็ชรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101339   นีรภา   ศรียายอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101340   นุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101341   ปนัดดา   นาที : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101343   ประกายดาว   เลศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101347   พรวิมล   ลุงสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101349   พัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101355   นายภูรินทร์   ดวงปัญญาสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101358   เมธาสิทธิ์   อนุพันธุ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101379   สุทธิดา   ปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102317   ธิติมา   ขุมเพชร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102323   ปิยฉัตร   คลังกลาง : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102324   ปุณยาพร   ระใหวนอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102327   พีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102333   ยุพดี   วิกยานุเคราะห์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102337   นางสาววรัมพร   ศรีสม : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102341   นายสรวิชญ์   เขื่อนสุข : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102345   อคิราภ์   โนกุล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102347   อาทิตยา   พงษ์ทิตย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล