โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์แม่โจ้ ปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 04/01/2563 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 04/01/2563 เวลา 23:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6018102316   นางสาวญาดาวดี   ดวงปัญญา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102318   นางสาวณัฐการ   คำแสน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6018102321   นางสาวณัฐสุดา   พุทธใจก๋า : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102303   นายกฤติพงศ์   ลังกา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102304   นายกฤษฎา   ฆารละออง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102307   นายกิตติกานต์   ญาณวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102310   นางสาวเกศชนก   แก้วทุ่ง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102316   นายเจษฎากร   บุญขันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102317   นางสาวชนนิกานต์   นาคะวิจิตร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102318   นางสาวชนิกานต์   วิริยภาพ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102324   นายฐิติพัฒน์   ผิวเกลี้ยง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102328   นายณัฐพล   หงษ์สุวรรณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102329   นายณัฐภัทร   ดวงศรี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102332   นายธนธัญ   ราชตัน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102334   นางสาวธิดารัตน์   ขะจำปี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102339   นางสาวนวรัตน์   เวียงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102345   นางสาวเบ็ญจา   ธรรมสาร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102353   นางสาวณิพิชญ์สินี   มีฤทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102355   นางสาวพิมพ์ลภัส   นาคะเกศ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102358   นายพุฒิพงศ์   ปิยะพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102366   นางสาวศิริตา   กาญจนามัย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102367   นางสาวศิริลักษณ์   เครือดวงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102372   นางสาวชญาณิศา   น้อยศรี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102375   นางสาวสุภาวดี   คำมะฤทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102376   นางสาวสุวพิชญ์   ปัญญาแดง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
การใช้ชีวิตของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอยู่ไกลบ้าน และผู้ปกครอง และมีหลายอย่างที่น้องใหม่ต้องเรียนรู้ และปรับตัวการสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อน และนักศึกษารุ่นพี่ ภายในคณะ และนักศึกษาที่อยู่ต่างคณะ กิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46“ อินทนิลเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นจะเป็นการสานสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษา รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีและความสามัคคี ต่อไป
โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์แม่โจ้ ปีการศึกษา 2562 เป็นกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ที่สำคัญยิ่งที่คณะได้จัดขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 46“ อินทนิลเกมส์” ในวันที่ 4 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อันจะนำไปสู่ความรัก ความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์อันดี และการมีส่วนร่วมกันของนักศึกษาทุกคณะ ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 175 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   175 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล