โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 26/12/2561 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดสอนรายวิชา ศศ 497 สหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2561 และมีนักศึกษาลงทะเบียน จำนวน 92 คน นั้น นักศึกษาที่เรียนรายวิชาดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ซึ่งการเตรียมความพร้อมดังกล่าวจะช่วยให้นักศึกษาได้มีทักษะที่จำเป็น มีความรู้รอบด้านที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติสหกิจศึกษาได้จริง การได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงได้ด้านต่างๆ จึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาที่สามารถเรียนรู้ได้จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้ โครงการนี้ยังได้คำนึงถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งนักศึกษาต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญดังต่อไปนี้ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์จึงได้จัด "โครงการสหกิจศึกษา ศศ 497 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา)" ขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. และในวันที่ เดือนสิงหาคม 2562 ณ อาคารยรรยง สิทธิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ได้จัด 2 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมการอบรมเรื่อง "การพูดนั้นสำคัญเสมอ" โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และ 2.กิจกรรมการอบรมเรื่อง "บุคลิกดีสร้างได้" โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอก ในวันที่เดือนสิงหาคม 2562 จัดกิจกรรมสัมมนาหน่วยงานก่อนฝึกสหกิจศึกษา โดยเชิญวิทยากร 5 หน่วยงาน มาให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งทุกกิจกรรมจะทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจ มีการซักถามจากผู้มีประสบการณ์ตรง และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นอย่างดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 261 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล