โครงการทัศนศึกษาในจังหวัดแพร่ “ยิ่งฮู้จัก ยิ่งฮักแป้”

วันที่เริ่มต้น 04/12/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 04/12/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ภายในจังหวัดแพร่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้พร้อมกับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง อาจารย์ผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 อย่างสิ้นเชิง โดยทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ประกอบไปด้วย 1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว 2.การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 3.ทักษะทางสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม 4.การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได้ 5.ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นหนึ่งในสาขาวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ มีนักศึกษาจากหลากหลายภูมิภาค จึงมีสังคมและวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทักษะด้านชีวิตและอาชีพแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาจากหลากหลายภูมิภาคควรต้องเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ทักษะที่ 1. ความยืดหยุ่นและการปรับตัว และทักษะที่ 3.ทักษะทางสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม เพื่อที่นักศึกษาจะได้ใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข
ด้วยสาขาวิชา ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทักษะดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดในการจัด โครงการทัศนศึกษาในจังหวัดแพร่ “ยิ่งฮู้จัก ยิ่งฮักแป้” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักกับสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ต่าง ๆ ของจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น โดยรูปแบบกิจกรรมจะเป็นการนำนักศึกษาในหลักสูตรไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดแพร่รวมไปถึงเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวแพร่ ซึ่งได้แก่ วนอุทยานแพะเมืองผี วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ คุ้มวงศ์บุรี ศาลหลักเมืองแพร่ วัดจอมสวรรค์ ถ้ำผานางคอย นอกจากนี้ยังได้รับประทานขนมเส้นน้ำย้อย น้ำใส ซึ่งเป็นอาหารที่เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของชาวแพร่อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 14 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   14 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล