โครงการ " คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน "
-
วันที่เริ่มต้น 18/12/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 18/12/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุม ข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่สมาคมธนาคารไทยได้กำหนดให้แผนงาน Financial Literacy เป็น 1ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสมาคมธนาคารไทย ที่มุ่งพัฒนาความรู้และส่งเสริมวินัยทางการเงินส่วนบุลคลของคนไทย ในปี 2561 ได้ดำเนินโครงการนำร่อง " คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน " โดยมีพนักงานธนาคารเป็นอาสาสมัคร THE Trainer ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม Learning By Gaming เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระหนัก รับรู้ ความเข้าใจ และนำไปสู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม การดำเนินโครงการนำร่องดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากมหาวิทยาลัยทุกแห่ง โดยในปี 2561 อาสาสมัคร THE Trainer จากสมาคมธนาคาร 250 คน ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยทั้งรัฐบาลและเอกชน จำนวน 8 สถาบัน ในเขตกรุงเทพ ครอบคลุมนักศึกษา 2,300 คน ในหลากหลายสาขาวิชา
สำหรับในปี 2562 เพื่อเป็นการสานต่อโครงการฯ สมาคมธนาคารไทยได้จัดทำ โครงการ " คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน " Season 2 โดยในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด และได้กำหนดเป้าหมายในการถ่ายทอดความรู้ทางการเงินส่วนบุคคลให้กับนักศึกษา 10,000 คน ใน 30 มหาวิทยาลัยสำหรับรูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วย การทำโครงการในแนวกว้าง ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม Learning By Gaming เหมือนปีที่ผ่านมา และในปีนี้เพิ่มเติมในส่วนของการทำโครงการเชิงลึก โดยถ่ายทอดความรู้ทางการเงินให้กับ Peer Educator เพื่อที่จะสามารถสานต่อโครงการให้ความรู้ทางการเงินกับนักศึกษมหาวิทยาลัยต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล