โครงการประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2562
-
วันที่เริ่มต้น 08/12/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 08/12/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวยยศ สุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6003101334   นายประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 9ชั่วโมง
6004105318   นางสาวนริศรา   วงค์สาย : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6005104335   นายณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6006103455   นางสาววริษา   ศิริดาพร : บัญชี 9ชั่วโมง
6006103484   นางสาวสุตาภัทร   สว่างศรี : บัญชี 9ชั่วโมง
6009101309   นางสาวเกวลิน   นันปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009101369   นางสาววรรษวิมล   วุ่นวน : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009101373   นางสาววิภาพรรณ   คำสิม : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6009101375   นางสาวศรสวรรค์   พรมขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6012107349   นายอภิอัฑฒ์   อิ่มอ้วน : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 9ชั่วโมง
6014102319   นายธนิศร   เชียงคำ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6103102303   นายกันตชนม์   เลิศมงคลชัย : วิศวกรรมอาหาร 9ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6109101380   นางสาวสุนิชา   เหลืองวสุธา : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6109101383   นางสาวเสาวลักษณ์   พฤกษภักดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6115123308   นายกิติวงษ์   เงินวิเศษ : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6115123371   นางสาวนันญฤณ   พิมพา : พลังงานทดแทน 9ชั่วโมง
6204106308   นายเตชสิทธิ์   กิจการนา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6204106324   นางสาวศราวรรณ   ปุ๊ดแค : เทคโนโลยีสารสนเทศ 9ชั่วโมง
6205101332   นายณัฐวุฒิ   มณีวัน : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 9ชั่วโมง
6206101314   นางสาวคณิศร   โคตรสีทา : การจัดการ 9ชั่วโมง
6214102319   นางสาวชญานุศภัฒค์   หิรัญพรพิศาล : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
6214102388   นายสหศวรรษ   นามวิเศษ : ภาษาอังกฤษ 9ชั่วโมง
สภานักศึกษาถือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสภานักศึกษามีหน้าที่พิจารณา วิเคราะห ์ประเมินผลโครงการ และตรวจสอบงบประมาณขององค์กรนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิ์อันพึงมีของนักศึกษา โดยเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษากับสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ
ด้วยเหตุนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะได้จัดทำโครงการประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาในรอบระยะเวลา 6 เดือน (ครึ่งปีแรก) และ 12 เดือน(ครึ่งปีหลัง) และวางแผนการจัดทำกิจกรรนักศึกษาขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีงบประมาณ 2561 ตลอดจนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานขององค์กรนักศึกษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 75 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   120 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล