โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ LA Freshy Night : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ LA Go Green

วันที่เริ่มต้น 23/11/2562 เวลา 12:00 วันที่สิ้นสุด 23/11/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6114101328   ดิษฐพงษ์   แข่นจันทร์หลวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101332   ธนวัฒน์   เมฆคะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101366   ภาณุวัฒน์   แง่โว้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101367   ภานุวัตร   คิดโสดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101381   วราวุฒิ   ทองเจือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102310   ขวัญชนก   หอมกลิ่น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102312   จิณห์นิภา   มาลัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102315   เจือจันทร์   แถบหอม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102327   ธัญญลักษณ์   มั่นคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102328   นางสาวธัญญาภรณ์   พันชคาม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102329   ธัญมาศ   ทาหน่อทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102330   ธาม   ปานาม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102334   นิตยา   ติสละ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102337   เนติวิทย์   วงศ์จันทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102338   นายปกรณ์ชัย   จักรแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102345   พิศลยา   เหมือนหงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102346   พิสิษฐ์   หน่อยะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102354   วนิดา   แววนิล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102355   วรรณิสา   วงค์ตะวัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102360   ศราวุฒิ   เรียบร้อย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102364   ศิริวรรณ   ทนงใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102365   ศุภวรรษ   สันทราย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102366   สุดารัตน์   เขียวพระอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102369   สุภาภรณ์   ลอยเที่ยง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102371   นายอริยะ   มณีพรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102376   อารียา   ผาสุขศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102377   อารีรัตน์   สิงห์ชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102379   Arie Adriaan Lambert Johanna   Janssen : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   250 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล