โครงการอบรมการเป็นพิธีกรและการเขียนบทพิธีกร

วันที่เริ่มต้น 20/11/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 20/11/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6006101416   นางสาวพิชญาภา   หล่อธาร : การจัดการ 10ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 10ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 10ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 10ชั่วโมง
6106102457   นายอำนาจ   มัจฉา : การตลาด 10ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 10ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105323   นายณัฐชนนท์   เวียงนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 10ชั่วโมง
6206102301   นางสาวกนกกร   ภู่เปี่ยม : การตลาด 10ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 10ชั่วโมง
6206103309   นางสาวกัญญารัตน์   มะโนรา : บัญชี 10ชั่วโมง
6206103371   นางสาวเพชรดา   สุนันต๊ะ : บัญชี 10ชั่วโมง
6206103410   นางสาวสุพิชญา   ขุนหาญ : บัญชี 10ชั่วโมง
6212102304   นางสาวจารุวรรณ   เอี่ยมแจ่ม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
6212102308   นายชัชพงศ์   เรืองวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
6212102325   นางสาวภูริชยา   ดวงปัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
6212102327   นางสาววราภรณ์   มานัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
6212102328   นางสาวศิรินภา   ตูยทัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10ชั่วโมง
6215123328   นางสาวพรกนก   ภู่เปี่ยม : พลังงานทดแทน 10ชั่วโมง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล