โครงการ Econ search master of ceremony 2019

วันที่เริ่มต้น 14/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012101305   นางสาวกัญญารัตน์   สมเวช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101336   นายธนากร   ทรายแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101345   นางสาวพีรญา   ศรีพรม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101347   นางสาวประภาพร   ปั๋นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012101368   นายวรยศ   ใจพิงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6012102330   นายดนัย   มหาวัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102352   นางสาวพัชณิตา   ปัญญาศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102374   นายวิภูษณะ   ณะใจบุตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102377   นายศิริกฤต   แสนโคตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102392   นายอนุเดช   แก่นทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112106317   นางสาวณิชกมล   เกิดแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106332   นางสาวเบญญทิพย์   อังศุกุลชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106339   นางสาวปาณิตา   แสงคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106342   นางสาวปิยะดา   สีระ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
พิธีกร หรือ M.C. (Master Of Ceremony) หมายถึง ผู้ดำเนินรายการในการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยความเรียบร้อย การจัดงานจำเป็นต้องมีพิธีกรผู้ดำเนินรายการที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดี ดังนั้นพิธีกรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ความสำคัญของพิธีกรมีดังนี้ 1. ดำเนินรายการประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมนั้นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. สร้างบรรยากาศให้เหมาะสมกับงาน 3.สามารถยกระดับฐานะของวิทยากรให้โดดเด่นดูดีมีสง่า ทำให้ผู้เข้าสัมมนายกย่องยอมรับในตัววิทยากร 4. มีความรู้มีความเข้าใจในกำหนดการของงานหรือกิจกรรมทั้งหมดสามารถเกริ่นนำและสรุปรายการในแต่ละช่วงได้ 5. รู้ขั้นตอนว่าช่วงไหนจะต้องทำอย่างไร ช่วงไหนจะต้องพูดอย่างไรให้ดีที่สุด 6.มีเทคนิควิธีการควบคุมเวลาให้เป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้เพื่อทำให้การสัมมนามีประสิทธิภาพ 7. สามารถควบคุม แก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในระหว่างการประชุมหรือมีกิจกรรมโดยใช้ไหวพริบปฏิภาณที่ยอดเยี่ยม 8.เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจมีพื้นฐานการพูดในการใช้น้ำเสียง ภาษา สายตา ท่าทางบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดี 9. มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นเหมาะสมกับการเป็นพิธีกรในงานนั้นๆ 10.มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นพิธีกร สามารถทำให้งานอบรม – สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ลุ่ล่วงบังเกิดผลดีด้วยความเรียบร้อย คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการ Econ search master of ceremony 2019 ขึ้น ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเศรษฐนิทัศน์(304) อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ทักษะการเป็นพิธีกรในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมประกวดการเป็นพิธีกร ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกจะได้เป็นผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล