โครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและตัวเลข ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 31/05/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เนื่องจากองค์ความรู้ในปัจจุบันและอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นักศึกษาต้องเผชิญกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆที่หลั่งไหลอยู่รอบตัวและสังคม ต้องเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และทันสมัย ต้องสามารถสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์ ประเมินข้อมูลที่ได้รับอย่างมีเหตุผลมีวิจารณญาณ โดยตรวจสอบความถูกต้อง ทำความเข้าใจและไตร่ตรองในการนำการความรู้ใหม่ผนวกกับความรู้เก่าเพื่อนำมาตัดสินใจใช้แก้ปัญหาและในการประกอบวิชาชีพ นักศึกษาต้องมีความสามารถในเข้าถึงแหล่งข้อมูลและระบบของข้อมูล ได้สัมผัสจุดแข็งและข้อจำกัดของแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ มีทักษะเกี่ยวกับการกำหนดคำสำคัญที่ใช้ในการค้นหา ทักษะการอ่านงานวิจัย การแปลผลข้อมูลเชิงตัวเลขและสถิติ นักศึกษาต้องได้รับการปูพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการเศรษฐศาสตร์ถ่ายทอดทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเศรษฐศึกษา 1 (EC401) ชั้น 4 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล