โครงการเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์
Econ Zero Waste
วันที่เริ่มต้น 13/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6012102319   นายชาญณรงค์   แสนริน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102323   นายณัฐนนท์   สายชลศรีจินดา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102332   นายทัศธนะ   ศิริ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102333   นายเทียนชัย   กันยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102338   นายธิติ   บุรีแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102339   นายธีรพงศ์   ชมภูจี๋ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102345   นายปฏิภาณ   หัตถกรรม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102351   นายพศวัต   คาดชะดาคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102358   นายภาณุวัฒน์   วงศ์ศรีธาตุ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102361   นายโภคิน   วันใส : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102380   นายศุภณัฐ   ศรีจันทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102386   นายสุทธิพงษ์   อินต๊ะสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102304   นางสาวจารุวรรณ   เอี่ยมแจ่ม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102313   นางสาวธนิดา   เดชะบุญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102314   นางสาวธัญญากานต์   อุปปชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102315   นางสาวนฤมล   คำสะอาด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102320   นายพัสกร   คุ้มเมฆ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102323   นายเพ็ชรแท้   อำไพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102325   นางสาวภูริชยา   ดวงปัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102338   นายโชติวิทย์   คุ้มสว่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102343   นายพิสิษฐ์   สะมาสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6212102346   นายวิจารณ์   แซ่เฒ่า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2561 ประมาณ 27.8 ล้านตัน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง และการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร การส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยในหลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น แม้ว่าปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้น แต่การจัดการขยะมูลฝอยในปี 2561 มีแนวโน้มดีขึ้น ขยะมูลฝอยชุมชนได้ถูกคัดแยก ณ ต้นทาง และนำกลับไปใช้ประโยชน์ 9.58 ล้านตัน (ร้อยละ 34) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ ขยะมูลฝอยชุมชนอีกจำนวน 10.88 ล้านตัน (ร้อยละ 39) ถูกกำจัดอย่างถูกต้อง ส่วนที่เหลือเป็นขยะที่ถูกกำจัดอย่างไม่ถูกต้องประมาณ 7.36 ล้านตัน (ร้อยละ 27) แนวโน้มการจัดการจยะที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากนโบายของรัฐบาลที่มู่งสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero Waste Society) บนแนวคิด 3R ประชารัฐมุ่งเน้นการจัดการขยะมูลฝอย ณ ต้นทาง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและประชาชน(รายงานสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 : สถานการณ์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย หน้า 36)
จากปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และได้ประกาศให้การจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติ และได้กำหนด Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพื่อให้เกิดการดำเนินงานในทิศทางเดียวกันและหนุนเสริมการดำเนินงานซึ่งกันและกัน ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) เร่งการจัดการขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤติ 2) ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่ โดยเน้นการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ 3) จัดระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำแผนแม่บทการบริหาร จัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) ซึ่งเป็นกรอบและทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ 5 ด้าน ได้แก่ 1) การลดปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 2) เพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและขนส่งขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 3) เพิ่มศักยภาพการกำจัดและการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) พัฒนาและปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 5) สนับสนุนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการสร้างวินัยในการจัดการขยะ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงจัดทำโครงเศรษฐศาสตร์ขยะเหลือศูนย์ (Econ Zero Waste) ปี 2562 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยนำแนวคิด “Zero Waste” หรือ “การจัดการขยะเหลือศูนย์” ตามหลัก 1A3Rs คือ Avoid หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะที่ยากต่อการกำจัด Reduce ลดการซื้อ การใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ Reuse การนำวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ และ Recycle การนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการขยะจากต้นทางแหล่งกำเนิดขยะ การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการจัดการปลายทางคือการกำจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 347 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล