โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่เริ่มต้น 07/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 07/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การป้องกันและการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินเป็นวิธีการในการลดระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office Standard) ที่กำหนดให้ต้องมีการฝึกอบรมเป็นประจำทุกปี และคณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้สถานที่ของคณะเศรษฐศาสตร์เป็นประจำทุกปี ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2562 คณะเศรษฐศาสตร์จึงได้วางแผนในการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว ให้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้สถานที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ ขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว จากเทศบาลเมืองแม่โจ้ มาให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้สถานที่ของคณะเศรษฐศาสตร์ ในครั้งนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 131 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล