โครงการพัฒนาทักษะเกษตรเพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัย คณะเศรษฐศาสตร์

วันที่เริ่มต้น 11/09/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/09/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
โครงการพัฒนาทักษะเกษตรเพื่อการผลิตพืชผักปลอดภัย คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นโครงการที่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทีต้องการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในการนำความรู้ทางการเกษตรไปผลิตพืชผักและอื่นๆ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะพืชผักให้แก่นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการผลิต และนำผลผลิตเข้าสู่การจำหน่ายใน กาดแม่โจ้ 2477 โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้การปฏฺบัติทางการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ โดยในช่วงที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาจากชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์แม่โจ้ ปัจจุบันได้มีการจัดสรรพื้นที่เป็นส่วนต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตด้านการเกษตร ได้แก่ การผลิตไม้ผล เช่น มะม่วง ลำไย มะนาว กล้วย เป็นต้น พื้นที่ป่า และ การผลิตพืชผักปลอดภัย เพื่อส่งผลผลิตเข้าสู่กาดแม่โจ้ 2477 ต่อไป ศูนย์วิจัยฯ จึงกำหนดจัดกิจกรรมอบรมความรู้และทักษะการผลิตพืชผักปลอดภัย แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 100 คน ในวันที่ 11 กันยายน 2562 และวันที่ 14 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการสร้างความรู้และทักษะทางการเกษตรให้แก่นักศึกษา และเป็นการช่วยสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักศึกษาอีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล