โครงการเสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 20/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้รู้จริง รู้กว้าง รู้ไกล รู้จักการแก้ปัญหา เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในระหว่างการดำรงสถานะเป็นนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง กระบวนการหล่อหลอมเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง การทำงานเชิงรุกของทุกส่วนฝ่ายเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจัง การลงพื้นที่พบปะ พูดคุย การดูแลเอาใจใส่นักศึกษาโดยผู้บริหาร บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการชี้แนะ แนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิต การปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสม ควรมีการดำเนินงานกับนักศึกษาทุกชั้นปี ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาใหม่เท่านั้น และควรมีการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาทั้งหมดในภาพรวม สามารถใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยได้
ดังนั้น งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการ “เสริมสร้างวินัย ใส่ใจกิจกรรมนักศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2562” ขึ้น เพื่อพบปะ พูดคุย ทำความเข้าใจกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ในทุกคณะ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้อง เหมาะสม ในฐานะของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ สามารถแบ่งปันสิ่งที่ดีงามสู่เพื่อนในสังคมมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ประสบความสำเร็จในชีวิต เป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 2000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   2000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล