โครงการสัมมนา เรื่อง “ การวางแผนการเงิน ชีวิตดีๆต้องมีการวางแผน ”
Financial Planning
วันที่เริ่มต้น 02/10/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 02/10/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906104301   นางสาวกนกวรรณ   เชื้อคำซาว : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104302   นางสาวกนกวรรณ   ทิศสัก : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104303   นางสาวกนกวรรณ   วงค์คม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104304   นางสาวกมลชนก   จันทรส : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104305   นางสาวกรรณิการ์   บุญธรรม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104306   นางสาวกฤชกร   ดวงชัย : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104307   นายกฤษฎา   ยอดเงิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104309   นางสาวกัญญาณัฐ   บัวเหล็ก : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104310   นางสาวกัญญาณัฐ   พรมท่อน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104311   นางสาวกัญญารัตน์   แกดสันเทียะ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104312   นางสาวกัญญาวีร์   คันทา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104313   นางสาวกัลญาณัท   วังแง่ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104314   นางสาวกัลยกร   พิสิฐธนกร : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104315   นางสาวกาญจนา   ยะอื่อ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104316   นางสาวกิ่งกาญจน์   เดชอุดม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104318   นางสาวธนัญญาดา   แก้วระกา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104319   นางสาวเกศราภรณ์   กันทา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104320   นางสาวเขมิกา   จำปา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104321   นายจักรพงศ์   รื่นสุคนธ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104322   นางสาวจันทนา   ไพรหอมรื่น : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104323   นางสาวจิณห์นิภา   กล่อมกมล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104324   นางสาวจิตราภรณ์   โกมุทแก้วตระกูล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104325   นายจิรวัฒน์   ดวงแก้ว : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104326   นายจิโรจน์   แผ่นหิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104327   นางสาวจุฑามาศ   อนุสนธิ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104328   นางสาวชนกภรณ์   น้อยละ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104329   นายเจษฎา   ทองดีเลิศ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104331   นางสาวฉัตรธิดา   ดุกคง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104332   นายฉันทลักษณ์   เส็งสาย : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104335   นางสาวชนาภัทร   บวบหอม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104336   นางสาวชนิกานต์   สุ่มไพบูลย์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104337   นางสาวชรินรัตน์   หมื่อแล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104338   นางสาวชลธิชา   จิโน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104339   นางสาวชวัลรัตน์   เวชณาวัฒนากุล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104340   นางสาวชัญญานุช   เลขะการณ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104342   นางสาวชื่นกมล   ใจพิศ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104343   นางสาวญาณิศา   สราวิช : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104344   นางสาวญาดา   วิไลศรีศักดิ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104345   นางสาวฐิตินันท์   คำเบ้าเมือง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104346   นายณฐวรรษ   จำลองราษฎร์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104347   นางสาวณัฎฐชา   กองมูล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104348   นางสาวณัฐชยา   บุญประกอบ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104349   นางสาวณัฐฐินีย์   อินทุวัต : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104350   นายณัฐดนัย   ตาลศรี : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104351   นายณัฐดนัย   เลาหพงค์สมบูรณ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104352   นางสาวณัฐธิดา   จ่าเขียว : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104353   นายณัฐพงศ์   พรมรัตน์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104354   นางสาวณัฐวดี   ทองวุฒิ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104355   นางสาวณัฐวรรณ   เทียมศรี : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104356   นางสาวณัฐวรา   ปันต๊ะถา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104358   นายณัฐวุฒิ   ฟองเงิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104359   นายณัฐวุฒิ   เฟื่องศิริกุล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104360   นางสาวดวงกมล   พลดงนอก : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104361   นางสาวทาริกา   ท้าวทา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104362   นางสาวสวิชญา   ปันทะ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104363   นางสาวธฤตมน   อิ่นแก้ว : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104365   นางสาวธิดาทิพย์   ประทุมรัตน์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104366   นางสาวธิดารัตน์   สุริยา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104367   นายธีรัตม์   ต๊ะทองคำ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104368   นางสาวนภารัตน์   จันการ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104370   นางสาวนัฐกาญจน์   รินพล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104371   นายนัฐพล   ชาดก : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104372   นางสาวนัทตยา   มาแดง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104373   นางสาวนันทัชพร   นันตากาศ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104374   นางสาวนันทิตา   ธิติมูล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104375   นางสาวนิพัทธา   ธุระแสง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104376   นางสาวนิษารัตน์   ชัยมงคล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104377   นางสาวเบญจภรณ์   แก้ววิเชียร : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104379   นางสาวปทุมวดี   สุทธการ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104380   นางสาวปนัดดา   ปัญญาอธิสิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104381   นางสาวปพิชญา   บัวย้อย : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104382   นางสาวปภัสสรา   ไม้หอม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104383   นายปรัชญา   เงินถา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104384   นายปรัชญา   ศิริหิรัญรัชตะ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104385   นางสาวปัทณิฐา   เหล็กคม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104388   นายพงศธร   ไทยเจริญ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104389   นางสาวพรปวีณ์   บุญทา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104392   นายพัฒนพงศ์   ไพรสุวรรณ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104393   นางสาวพิจิตรา   มีอาจ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104394   นางสาวพิชญาภา   สนธิญาติ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104395   นายพิทวัส   ขัตติวงศ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104396   นายพิทวัส   คุณยศยิ่ง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104397   นางสาวพิมพ์ผกา   สมหมาย : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104398   นางสาวไพลิน   รักวัติ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104399   นางสาวภัชราภรณ์   สุภากุล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104401   นางสาวภิรมรักษ์   ศรีวรรณะ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104402   นายภูมิณัฐ   วรรณทอง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104403   นางสาวมนฤทัย   พันเงิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104406   นางสาวมัลลิกา   ใจคำ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104408   นายยศพัทธ์   แสงเทียน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104409   นางสาวยุวธิดา   สาระจันทร์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104410   นางสาวรสนันท์   บุญชู : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104411   นางสาวรัชนีกร   หงอกแก้ว : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104412   นางสาวรุ่งฟ้า   สุริยา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104413   นางสาวเรืองหทัย   ศิลาธรรม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104414   นางสาวลาวัลย์   ธิปา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104415   นางสาววชิราพร   ทองจันทร์หลวง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104416   นายวรณัฎฐ์   ยุบล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104417   นางสาววรรณพร   กิกลิ้ง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104418   นางสาววรรษมน   จะวา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104420   นางสาววรัญญา   ปู่ย่า : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104421   นางสาววรางคณา   ใจงาม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104422   นางสาววราภรณ์   ทองเงิน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104423   นางสาววริศรา   กัณฑาซาว : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104424   นางสาววรินทร์ลดา   คำมาลา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104425   นางสาววฤนดา   ทวรรณา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104426   นางสาววัชราภรณ์   สดสวัสดิ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104428   นางสาวนริศรา   พรมสวะนา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104430   นางสาววิภาดา   อุนจะนำ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104431   นายศวนนท์   ปันอ้าย : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104433   นางสาวศศิวิมล   อ้นอ้าย : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104434   นางสาวศิริพร   แสนตา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104436   นายศีลธรรม   แซ่เฉ่า : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104437   นางสาวศุดานันท์   ดวงต๋า : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104438   นายศุภกฤต   อินผัด : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104439   นางสาวนันท์วรัตน์   จายประมูล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104440   นางสาวศุภาวรรณ   พรมแต่ง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104441   นางสาวสกุณา   ทานุการ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104442   นางสาวสรินญา   ปาพันธ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104445   นางสาวสุกัญญา   มหาพรม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104446   นางสาวสุชานันท์   คันศร : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104447   นางสาวสุดาพร   ขันทะบุตร : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104448   นางสาวสุดามณี   เกษอินทร์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104449   นางสาวสุดารัตน์   กันทะศิลป์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104450   นางสาวสุทธิวรรณ   คำมะณี : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104453   นางสาวสุพรรษา   คุ้มไม้ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104454   นางสาวสุภัทรตรา   เกิดประไพ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104455   นางสาวสุมิตรา   ไชยคำ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104456   นางสาวสุมิตรา   บุญทา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104458   นางสาวสุวิมล   ทานันท์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104459   นางสาวเสาวนีย์   บรรทรงกิจ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104460   นายโสภณ   เย็นไธสง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104461   นางสาวหทัยรัตน์   คล้ายชม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104462   นางสาวหล้า   ทิมา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104463   นางสาวหัทยา   คงนิ่ม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104464   นางสาวหัทยา   ทองดี : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104465   นายอภิชิต   แก้ววันทา : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104466   นางสาวอภิญญา   พรหมยศ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104467   นางสาวอมรรัตน์   ปัญญาเสน : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104468   นางสาวอมรรัตน์   สิงห์นันท์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104469   นางสาวอรณภา   จันทร์หลวง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104470   นางสาวอรวรรณ   คำภิระวงศ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104471   นางสาวอรวี   เมฆพัฒน์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104472   นางสาวอริสรา   นิ้วยะวงศ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104473   นางสาวอัจฉรียา   หลุยบุญเป็ง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104474   นางสาวอัญชิษฐา   จิวโฮฮวด : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104475   นางสาวอาทิตยาพร   มีเกษร : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104476   นางสาวอาภัสรา   บุญเฮือง : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104477   นางสาวอารีรัตน์   สิทธิกรกุลวงศ์ : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104478   นางสาวอำภาพร   อ่อนคำมูล : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104479   นางสาวอิสราภรณ์   จันทร์ปฐม : การเงิน 5ชั่วโมง
5906104480   นางสาวอุดมลักษณ์   เมืองหอม : การเงิน 5ชั่วโมง
สำหรับชมรมอิสระ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ โครงการภายใน
ประเภทโครงการ โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ชื่อโครงการ ชื่อในภาษาไทย
การวางแผนการเงิน ชีวิตดีๆต้องมีการวางแผน
ชื่อในภาษาอังกฤษ
Financial Planning
แผนงาน การเรียนการสอน
ในแผนปฏิบัติการประจำปี
ช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการ วันที่เริ่ม 2/ตุลาคม/2562 วันที่สิ้นสุด 2/ตุลาคม/2562
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 502 คน (จำนวนคนที่โครงการตั้งเป้าหมายไว้)
กลุ่มเป้าหมาย ภายใน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
1. อาจารย์ จำนวน 7 คน
2. เจ้าหน้าที่ จำนวน - คน
3. นักศึกษา จำนวน 495 คน
ฯลฯ
รวมทั้งสิ้น จำนวน 502 คน
รูปแบบกิจกรรม สัมมนา
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน (TQF)
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ความรู้
สอดคล้องกับประเภทกิจกรรม
• กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
• กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
• กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
• กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
• กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
• กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
ตอนที่ 2 : ลักษณะโครงการ
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่
ตอนที่ 3 งบประมาณ
ของหน่วยงาน สาขา การเงิน 4 ปี
ประเภทงบประมาณ 1. งบประมาณจากแหล่งอื่น งบอุดหนุน
ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนเงินที่สนับสนุน 150,500 บาท
ตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก
นาย เจษฏา พูลสิน
นางสาว นันทัชพร นันตากาศ
ตอนที่ 5 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
ตอนที่ 6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงาน
สาขาการเงิน 4 ปี หน่วยงานหลัก
ตอนที่ 7 สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย)
ประเด็นยุทธศาสตร์
60 MJU 3 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์
60 MJU 3.2 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองของโลก และมีความสามารถ ในการเข่งขันได้
ตัวชี้วัด
60 MJU 3.08 ความสำเร็จในการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
60 MJU 3.09 ความสำเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
60 MJU 3.10 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี
กลยุทธ์
60 MJU 3.14 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ตามแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ครบทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี ทั้งภายในและภายนอก
ตอนที่ 9 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน (ถ้ามี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ -
เป้าประสงค์ -
ตัวชี้วัด -
กลยุทธ์ -
ตอนที่ 10 หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดจัดงานสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง Financial Planing ชีวิตดีๆ ต้องมีการวางแผน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้จักเครื่องมือและวิธีการในการวางแผนหะทางการเงินเพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินอย่างถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นและเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตอนที่ 11. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้รู้จักเครื่องมือและวิธีการในการวางแผนทางการเงิน
๒.เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินอย่างถูกต้องให้มากยิ่งขึ้น
๓.เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ตอนที่ 12 เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
- ระดับนักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวออกสหกิจนอกมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม และได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้น ระดับ 3.51
- ระดับนักศึกษาได้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีปฏิภาณไหวพริบ
ตอนที่ 13 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายะละเอียด ค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
กิจกรรม : Financial Planning ชีวิตดีๆ ต้องมีการวางแผน
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม : 2 ตุลาคม 2562
รายละเอียดค่าใช้จ่าย : ค่าใช้สอย
๑. ค่าวิทยากร เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
๒. ค่าอาหารรวมอาหารว่างรวมเครื่องดื่ม เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. แผ่นป้ายโฆษณา เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ค่าตอบแทน
๑. ค่าจ้างเหมาทำวิดีโอ เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
๒. ค่าของชำร่วย เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ
๑. ค่าวัสดุงานบ้าน เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
๒. ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ตอนที่ 14 ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   150500 บาท
มูลค่ารายรับ   150500 บาท
ค่าใช้จ่าย 150500 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   150500 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล