โครงการกีฬากระชับมิตรผลิตสัมพันธ์ ประจำปี 2562

วันที่เริ่มต้น 27/09/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/09/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101314   นายชุติพงศ์   ทั่งเรือง : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5901101325   นายเด่นดนัย   ชนะสิทธิ์ : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 20ชั่วโมง
5901113302   นางสาวกมลลักษณ์   แก้วปรีดาภรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 20ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 20ชั่วโมง
5901113330   นางสาวพิชญทัฬห์   พุ่มโพธิ์ทอง : ปฐพีศาสตร์ 20ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 20ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 20ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 20ชั่วโมง
6101101030   นายพงศกร   สุดมี : พืชไร่ 20ชั่วโมง
6101101058   นายหัตถชัย   นามปาน : พืชไร่ 20ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 20ชั่วโมง
6101102309   นายกิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
6101102354   นายณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 20ชั่วโมง
6101102412   นางสาวภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน (พืชผัก) 20ชั่วโมง
6101102435   นายวัชรพล   สังข์สิงห์ : พืชสวน (ไม้ผล) 20ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 20ชั่วโมง
6101105351   นางสาวภาวนา   ชุมภูนุช : อารักขาพืช 20ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 20ชั่วโมง
6122101465   นายนรากร   นาเบ้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 20ชั่วโมง
6201102309   นางสาวกานดา   นายหลู่ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 20ชั่วโมง
สโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ได้จัดโครงการกีฬาผลิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 วันที่ 27-29 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตรได้แข่งขันกีฬาร่วมกันทุกสาขา จำนวน 7 สาขา เป็นการพบปะเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม “รู้จัก รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ตลอดจนมีการคัดสรรทีมกีฬาที่ชนะเลิศ ไปเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าแข่งขันในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 37

รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 700 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   30000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากระชับมิตรผลิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 จำนวน 755 คน
โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย วอลเล่บอลหญิง ตระกร้อชาย บาสเก็ตบอลหญิง เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬา เป็นตัวแทนคณะผลิตกรรมการเกษตร แข่งขันในงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ ม.แม่โจ้ ช่วงเดือนธันวาคม 2562 และมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเป็นการกระชับมิตรภาพ รุ่นพี่ รุ่นน้อง ต่างสาขาภายในคณะผลิตฯ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล