โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 25/09/2562 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 25/09/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ศูนย์กีกฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5901105324   นางสาวญาณิศาม์   นามเมือง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901105330   นางสาวณัฎฐาพร   หมวกสุข : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5905101328   นางสาวณัฏฐ์ธิดา   อินทปัญญา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5905101334   นางสาวณัฐฐินันท์   คชศิลา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5905101342   นางสาวธนวัณ   อินทชื่น : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5905101348   นางสาวนิษฐเนตร์   อินต๊ะหล่อ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5905104393   นางสาวสุนิตา   วิเชียรชาติ : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 12ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 12ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 12ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5912106336   นายนาธัน   เพชรทอง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5914102321   นายธนกฤต   ทุมมาโต : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102327   นางสาวนภสร   ปัญญะการ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5914102336   นางสาวปณิตตา   คงเจริญ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5918102358   นายวีรภัทร   ยาตรา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6001105323   นายชัยวัฒน์   ผลเพียร : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
6001105327   นายฐิติธณากร   กันทะสอน : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 12ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
6001105356   นายนราธิป   ใจปินตา : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 12ชั่วโมง
6001113306   นางสาวจณิสตา   สมณี : ปฐพีศาสตร์ 12ชั่วโมง
6003101334   นายประทานพร   โสดา : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6003104316   นายธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 12ชั่วโมง
6004101306   นายกริชชัย   ผลเจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6004101325   นายฐาปนพงศ์   ขัดเรือน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6004106302   นายกิตติพงศ์   ทองมาตรา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6004106334   นายฤทธิเดช   พงษ์ไพรวัน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6006105393   นายวิษณุกร   พงษ์เย็น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 12ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 12ชั่วโมง
6012102375   นายวุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6015123338   นางสาวมนตกานต์   ไชยคำวัง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6019102502   นางสาวกิดากาญจน์   เถินบุรินทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019102506   นางสาวจิตตินันทน์   ดอกไม้ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6019102507   นางสาวชยุตรา   ดวงจันทร์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 12ชั่วโมง
6022101306   นางสาวกฤษณลักษ์   สุขศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
6101102309   นายกิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6101102435   นายวัชรพล   สังข์สิงห์ : พืชสวน 12ชั่วโมง
6101105334   นางสาวบัณฑิตา   โตนสันเทียะ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6101105365   นางสาวศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 12ชั่วโมง
6103103302   นางสาวกนกนภา   จันทร์นวล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6103103369   นางสาวอารีวรรณ   มาดหมาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6104102304   นายคณวัฒน์   สีดาธรรม : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6104102306   นางสาวจารุวรรณ   สายทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6104102307   นางสาวจิรวรรณ   ตรีสิน : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6104102308   นางสาวจิราพรรณ์   แก้วอุ๊ด : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6104102312   นางสาวชนนิกานต์   ประจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6104102335   นายอมรศักดิ์   รักษาสัตย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101338   นายธีรภูมิ   ซ้อนเสียงดัง : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101342   นางสาวนฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6105105353   นายพงศกร   ใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6106102320   นางสาวจันทร์จิรา   อุดทาสุข : การตลาด 12ชั่วโมง
6106103031   นางสาวพัชราภา   กุมมารัตน์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6110101009   นายนราธร   ชุมนุม : การประมง 12ชั่วโมง
6110101018   นางสาวศิริพร   เป้าพะเนาว์ : การประมง 12ชั่วโมง
6112101354   นางสาวสรัสวดี   วังมงคล : เศรษฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6112106365   นายสราวุฒิ   วาศจำนอง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6114101389   นายศุภณัฐ   พิมดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6115123307   นายกิตติคุณ   สิทธิกาจน์ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6115123342   นายนวพล เตียวสกุล   เพิ่มงาม : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6115123371   นางสาวนันญฤณ   พิมพา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6115123378   นายวิโรจน์   แซ่ย่า : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6118102333   นายธนากร   สุยาลักษณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6118102352   นายพศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
6201122042   นางสาวมุกฆรินทร์   นิลสมุทร์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6201125338   นางสาวภัททิยานี   เตชนันท์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 12ชั่วโมง
6204108301   นางสาวจินดา   เชือมือ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 12ชั่วโมง
6204108302   นางสาวนันทิชา   คัสเกตุ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 12ชั่วโมง
6204109302   นางสาวเปมิกา   เขวาลำธาร : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
6204109303   นางสาวมนต์ชญา   พิชวงศ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
6204109304   นางสาวลดาทิพย์   เรือนสูง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
6204109305   นางสาวอิชยา   รัตนสุพงษ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
6204109309   นายเจษฎา   ปีกลอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 12ชั่วโมง
6205101318   นางสาวชนาภา   แซ่ซี้ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105311   นายจิรพัชร   น้อยจ้อย : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105314   นายเจษฎาวุฒิ   กันทะวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105318   นายชัชนันท์   เรืองวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105319   นายชาคร   อุปละ : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6205105407   นางสาวศิรินารถ   ยวงเงิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 12ชั่วโมง
6206102357   นายปฏิพล   บัวลาแก้ว : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102387   นางสาววรกานต์   กันยะ : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102397   นางสาวศิริรัตน์   จันใส : การตลาด 12ชั่วโมง
6206102428   นางสาวกิตติมา   สุขเจริญ : การตลาด 12ชั่วโมง
6206103349   นางสาวนฤพร   ไฝเครือ : บัญชี 12ชั่วโมง
6210101342   นายอภิชัย   กิ่งแก้ว : การประมง 12ชั่วโมง
6214101360   นางสาวศุภกานต์   ศรีสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
6215123341   นายวริทธิ์ธร   แพงเจริญ : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
6219101016   นายสันติภาพ   สุขตะโก : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นอีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืนของนักศึกษา และมีประสิทธิภาพเมื่อการเรียนรู้นั้นได้ลงมือปฏิบัติหรือได้รับประสบการณ์โดยตรง ซึ่งการส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียนที่ไม่มีอยู่ในตำรา จะช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์การทำงาน สามารถนำความรู้ด้านวิชาการมาประยุกต์ใช้เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ดี
องค์การนักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตร ที่จะสามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การรู้จักทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักการให้ การรับ การเสียสละ อดทน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตที่สำคัญในการดำเนินชีวิต จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองนอกห้องเรียน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมของนักศึกษา อาทิ การออกค่ายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมและผู้ด้อยโอกาส การสร้างสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและกีฬาให้แก่ตนเอง อันจะเป็นการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้แก่ตนเอง นอกจากนั้น จะมีการแสดงผลงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาขององค์กรนักศึกษาทุกองค์กร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและตนเอง
กิจกรรมประกวดดาว เดือน ดาวเทียม ประจำปี 2562 เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสามารถนักศึกษาโดยให้นักศึกษาได้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติของนักศึกษาต่างคณะ ต่างสาขา ที่เป็นตัวแทนนักศึกษาในการประกวดในครั้งนี้ และเพื่อเป็นสื่อกลางของเหล่านักศึกษา ในการค้นหาตัวแทนนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ทางด้านพฤติกรรมที่เหมาะสม ทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา และยังเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรและมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือกตัวแทนดาว เดือน ดาวเทียม จากทุกคณะและทุกวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนนักศึกษา เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้กับเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน เช่น ให้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบ รู้จักการเข้าสังคมได้มากยิ่งขึ้น สนับสนุนส่งเสริมให้เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ดังนั้น องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรนักศึกษาทุกองค์กร ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ การจัดกิจกรรมของชมรมอิสระที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ เพื่อเป็นการชี้ช่องทางของความคิดใหม่ ๆ ให้นักศึกษาใหม่ได้สัมผัส นำเสนอความสำเร็จของผลงานต่าง ๆ ที่ได้ทำชื่อเสียงให้ทุกคณะ ทุกชมรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่เกิดความต้องการมีส่วนร่วม และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานอกหลักสูตรที่ตนเองสนใจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ และเป็นผู้ที่กล้าคิดกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานให้บุคคลที่สนใจได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3020 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล