โครงการสัมมนา เรื่อง “ กลยุทธ์การทำคอนเทนต์ (Content) บนช่องยูทูบ REAL IS EVE ”
-
วันที่เริ่มต้น 18/09/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 18/09/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ อาคาร 70 ปี สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน ห้อง ศร201 ปิงวารี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5806102368   นายณัฐกิจ   มูลขุนทด : การตลาด 5ชั่วโมง
5806102440   นายพัสกร   ว่องภาณุไพบูล : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102320   นายเกียรติศักดิ์   อนุวงค์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102356   นางสาวชุติมา   เปี้ยอุด : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102360   นายณพิชญ์   โอดนันท์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102361   นางสาวณภัทร   แก้วเสน : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102368   นางสาวณัฐธิดา   กาวิละ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102375   นางสาวณัฐริกา   เขียวมาวงศ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102489   นางสาวพีรชญา   ธนวรณัฏฐ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102492   นางสาววริศรา   วงค์ทอง : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102528   นางสาวสราญรัตน์   ขุนเพ็ง : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102538   นายสุรวิชญ์   ธิวงศ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102545   นายอธิปัตย์   ยวงมณี : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102550   นายอลงกรณ์   ทิพย์สุภา : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102551   นายอัครพงศ์   ใบนา : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102561   นายอัษฎาวิทย์   อุปาระ : การตลาด 5ชั่วโมง
โครงการสัมมนา
เรื่อง “ กลยุทธ์การทำคอนเทนต์ (Content) บนช่องยูทูบ REAL IS EVE ”
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2562
ณ อาคาร 70 ปี สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน ห้อง ศร201 ปิงวารี
หลักการและเหตุผล
เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางที่จะสามารถช่วยให้ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา มีอาชีพ รายได้ และประสบความสำเร็จเป็นยูทูบเบอร์ได้ในที่สุด การเป็นยูทูบเบอร์นั้นจะต้องผลิตเนื้อหาที่มีความโดดดเด่นให้กับ
ตัวเอง หรือที่เรียกกันว่าคอนเทนต์ (Content) ทำให้เกิดการดึงดูดและจุดเด่นให้กับช่อง (Channel) ของตัวเอง แต่การผลิตเนื้อหาที่ถูกใจผู้คนนั้น จะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ปัจจุบันเทคโนโลยีทางการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น โดยเฉพาะด้านสื่อสารมวลชน ที่หลายๆช่องต่างปรับตัวในการนำเสนอรายการผ่านหลายช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างรวดเร็ว และสามารถติดตามย้อนหลังได้ หนึ่งในช่องทางของการนำเสนอรายการคือ ยูทูบ (YouTube) เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว สามารถรับชมรายการผ่านโทรศัพท์มือถือและสามารถรับชมรายการย้อนหลัง
ได้ วิธีการนำเสนอรายการจะใช้วิธีการสตีม (Stream) ในลักษณะของรายการสด (Live) หรืออาจใช้วิธีการบันทึกไว้ก่อนแล้วค่อยนำมาเผยแพร่ในภายหลังก็ได้ยูทูบจึงเป็นหนึ่งในช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
จากสื่อมวลชน
แต่ไม่เพียงสื่อมวลชนเท่านั้นที่สามารถใช้ช่องทางอยู่ในยูทูบได้ อยากเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจสามารถสร้างช่อง (Channel) ของตัวเองในการสร้างสรรค์รายการรูปแบบต่างๆ ตอนที่เจ้าของช่องสนใจ
การสร้างช่องนั้นยูทูปจะมีรายได้จากการโฆษณาให้เป็นแรงจูงใจอีกทางหนึ่ง ส่งผลให้ปัจจุบัน หลายๆคน มักสร้างช่องของตัวเองในยูทูบ (YouTube) หรือเรียกว่า ยูทูบเบอร์ (YouTuber) และสามารถสร้างรายได้ให้
กับตนเองเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยูทูบยังเป็นช่องทางสำหรับการโฆษณาสินค้า (Advertising) ที่สินค้าและบริการต่างเลือกใช้ในการโฆษณาเนื่องจากเป็นช่องที่สามารถสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้า
ได้ยูทูบเบอร์จึงกลายเป็นหนึ่งในอาชีพที่คนรุ่นใหม่สนใจเพราะเป็นอาชีพที่ไม่จำกัดอายุการศึกษาใครก็สามารถทำได้และมีหลายคนที่ทำอาชีพนี้จนประสบความสำเร็จสร้างรายได้ให้กับตนเอง แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยัง
ไม่ประสบความสำเร็จ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนำวิธีการเป็นยูทูบเบอร์
2. เพื่อเรียนรู้เทคนิคและการผลิตเนื้อหาในยูทูบ
3. เพื่อแนะนำวิธีการเพิ่มศักยภาพและลดความเสี่ยงของผู้ที่ต้องการจะเป็นยูทูบเบอร์
หัวข้อสัมมนา
1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักอาชีพยูทูบเบอร์ซึ่งเป็นอาชีพที่ผู้คนให้ความสนใจ และเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มจะเติบโตสูง
2. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้จากการวิเคราะห์และรู้เทคนิคการผลิตเนื้อหาบนสื่อออนไลน์ยูทูบ
3. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เพิ่มศักยภาพและลดความเสี่ยงของผู้ที่ต้องการจะเป็นยูทูบเบอร์
ระยะเวลาและสถานที่
วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 12:30 – 16:00 น. ณ ณ อาคาร 70 ปี สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน ห้อง ศร201 ปิงวารี
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 4
2. อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
3. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา
รวมจำนวนทั้งหมด 200 คน
ประโยชน์ที่คาดหวัง
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและการผลิตเนื้อหาในยูทูบ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่าง การนำแนวคิด และวิธีการแล้วสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริงในการเพิ่มศักยภาพและลดความเสี่ยงของผู้ที่ต้องการจะเป็นยูทูบเบอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล