โครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิต...ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ

วันที่เริ่มต้น 14/09/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 15/09/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตโดยมีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในหลักสูตร 4-5 ปี และ 2 ปี โดยมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและมุ่งเน้นให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมมีความมั่นใจในตนเองในการใช้ชีวิตก่อนสู่โลกอาชีพเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและอาชีพ อย่างไรก็ตาม ส่วนหนึ่งที่สำคัญ ก่อนออกไปทำงานคือ การเรียนรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ การสร้างธุรกิจออนไลน์ การประกอบอาชีพอิสระ แบบวัดความถนัดทางด้านอาชีพ และการมีจิตบริการต่อบุคคลรอบข้างให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับความมั่นใจในตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษาสามารถนำไปในชีวิตประจำวันและในการทำงาน สร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย ส่งผลให้ประสบความสำเร้จในชีวิต กองพัฒนานักศึกษา งานจัดหางานได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิต...ก่อนออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 15  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 70 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   70 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล