โครงการสัมมนา เรื่อง “ ธุรกิจร้านเบเกอรี่ : เส้นทางบินของผึ้งน้อย ในยุค 4.0 ”
-
วันที่เริ่มต้น 11/09/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 11/09/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น2) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
โครงการสัมมนา
เรื่อง “ธุรกิจร้านเบเกอรี่ :เส้นทางบินของผึ้งน้อย ในยุค 4.0”
วันพุธที่ 11 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น 2) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------
หลักและเหตุผล
ธุรกิจร้านเบเกอรี่เป็นธุรกิจที่มีทั้งการขายสินค้าและบริการไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูง ผู้ประกอบการมักชอบลงทุนเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เปิดได้ง่ายแต่ประสบความสำเร็จได้
ยาก โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจมีต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเบเกอรี่โดยตรงสูงขึ้น ซึ่งหากต้องเริ่มต้นในธุรกิจร้านเบเกอรี่ผู้ประกอบการต้องศึกษาข้อมูลเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆก่อนเปิดกิจการ ในส่วนของเงินลงทุน
นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการ โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากกิจการขนาดเล็กก่อนเพื่อหาประสบการณ์แล้วค่อยขยายกิจการให้ใหญ่ขึ้นตามลำดับ
ธุรกิจร้านเบเกอรี่นั้นจะขายดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับกระแสความต้องการของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของการทำธุรกิจร้านเบเกอรี่นั้น ผู้ประกอบการจะต้องทำการสำรวจเพื่อให้พบกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ “จุดเด่น” เพื่อสร้างความแตกต่างจากร้านอื่นๆ อาจจะมาจากการพัฒนาสูตรขนม ซึ่งสูตรอาหารที่พัฒนาขึ้นมานั้นจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ถึงอย่างไร
มาตรฐานที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดสำหรับการประกอบธุรกิจร้านเบเกอรี่ เพราะเหตุนี้คนที่จะเปิดร้านเบเกอรี่จึงต้องมีการสำรวจ เพื่อรู้ว่าตัวเองจะขายขนมประเภทไหน
ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จึงเห็นความสำคัญและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการสัมมนานี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสนใจในด้านการเปิดธุรกิจร้านเบ
เกอรี่ให้กับนักศึกษา รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์และการปรับตัวของธุรกิจในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
วัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนา
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ ผึ้งน้อยเบเกอรี่ ให้เป็นที่รู้จัก และสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างยาวนาน
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการสร้างกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ผึ้งน้อยเบเกอรี่
3. เพื่อเพิ่มความรู้ในเรื่องการปรับตัวในยุค 4.0 ของธุรกิจ ผึ้งน้อยเบเกอรี่
4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด การปรับตัวของธุรกิจในสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
ระยะเวลาและสถานที่
วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ 2562 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ สถานที่ : ณ ห้องพยัคเมฆินทร์ (ชั้น 2) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นทุกชั้นปี จำนวน 200 คน
- อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ประโยชน์ที่คาดหวัง
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ ผึ้งน้อยเบเกอรี่ ให้เป็นที่รู้จักและสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างยาวนาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการสร้างกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจ ผึ้งน้อยเบเกอรี่
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เพิ่มความรู้ในเรื่องการปรับตัวในยุค 4.0 ของธุรกิจ ผึ้งน้อยเบเกอรี่
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด การปรับตัวของธุรกิจในสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล