โครงการสัมมนา เรื่อง “ กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเส้นทางสู่เส้นทางความสำเร็จ (ปลาท่องโก๋ โกเหน่ง) ”
-
วันที่เริ่มต้น 11/09/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 11/09/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น2) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906102305   นางสาวกมลรัตน์   กลั่นแสง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102388   นายธนกร   วิลัยคาร : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102439   นายพชร   กุณากา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102444   นายพลวัตร   ปุกคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102445   นางสาวพลอยไพริน   ไวว่อง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102448   นายพิชัย   พิริแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102451   นายพิษณุศักดิ์   ทองสา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102459   นายภานุลักษณ์   ณ เชียงใหม่ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102462   นายภูริณัฐ   ฟักแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102463   นายภูริพัทธ์   ยอดไกรศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102465   นายภูริวิทย์   นันตา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102467   นายมหวัน   มหาวันน้ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102521   นายศุภวิชญ์   ชัยชนะวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102533   นางสาวสุชัญญา   สัญญเดช : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102547   นางสาวอรณัส   วงค์อุไร : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102552   นางสาวอังคณา   สิงห์แก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102553   นางสาวอังคณาพร   หยกรติกาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102554   นางสาวอัจฉรา   อาริยะจ้อน : การตลาด 3ชั่วโมง
โครงการสัมมนา
เรื่อง “กลยุทธ์สร้างความแตกต่างเส้นทางสู่เส้นทางความสำเร็จ (ปลาท่องโก๋ โกเหน่ง)”
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น 2) อาคาร พิทยาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------
หลักการและเหตุผล
ด้วยในยุคที่ใคร ๆ นั้นก็อยากจะเปิดธุรกิจของตัวเองการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือที่เรียกกันว่า Differentiation ทำให้เกิดการเพิ่มมูลค้าและจุดเด่นให้กับสินค้า และยังมีความสำคัญในการสร้าง
ธุรกิจ ใหม่ แต่ความแตกต่างที่เราคุ้นชินนั้น แตกต่างยังไงให้ประสบความสำเร็จ
เมื่อแนวโน้มการเปิดตัวธุรกิจใหม่ ๆ มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในรูปแบบ Franchise หรือธุรกิจใหม่ จึงส่งผลทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ทำให้การสร้างจุดเด่นและแตกต่าง หรือ Differentiation เป็นสิ่งสำคัญ
เพื่อการเป็นที่จดจำของผู้บริโภคหรือลูกค้าที่มารับบริการหรือซื้อสินค้า ทำให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสุด และสินค้าเป็นที่จดจำ ดังนั้นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยแต่สร้างมูลค้าให้ตัว
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อย่างสูงนั้น เป็นสิ่งที่นักการตลาดหรือผู้มีแนวคิดที่จะเปิดธุรกิจใหม่นั้นในความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ของการเปิดธุรกิจใหม่
ธุรกิจใหม่ยังคงเปิดตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดที่ว่า ใคร ๆ ก็เป็นเจ้านายของตัวเอง จึงทำให้มีการแข่งขันที่สูง การสร้างภาพจำให้กับแบรนด์ ให้โดดเด่นและแตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ นั้นเป็นสิ่งที่
สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นผู้สามารถเข้าถึงความแตกต่างนั้นหรือสามารถครอบครองความแตกต่างนั้นได้ก่อน ก็สามารถเดินหน้าธุรกิจและสร้างมูลค้าให้กับแบรนด์นั้น ๆ ได้
ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จึงเห็นความสำคัญและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการสัมมนานี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสนใจในเรื่อง กลยุทธ์สร้าง
ความแตกต่าง ให้กับนักศึกษา รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบและวิทยาทานให้กับนักศึกษาในการดำเนินธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและกลยุทธ์การทำตลาดอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่าง การนำแนวคิด และวิธีการแล้วสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริง
ระยะเวลาและสถานที่
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ สถานที่ : ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น 2) อาคาร พิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 4
- อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ประโยชน์ที่คาดหวัง
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง แนวคิดและกลยุทธ์การทำตลาดอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่าง การนำแนวคิด และวิธีการแล้วสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล