โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Excel) เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

วันที่เริ่มต้น 14/08/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/08/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีความสำคัญมากต่อการทำงานในชีวิตประจำวัน และหลากหลายหน่วยงานได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนไปสหกิจศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญนี้ จึงจัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา(Microsoft Excel )และสร้างความมั่นใจในความรู้ความสามารถของนักศึกษาก่อนออกไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต โดยได้เชิญคุณประกายดาว สาระแปง ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย หน่วยงาน โครงการวิจัยระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ และคุณพรมอารักษ์ บุญโยทก ตำแหน่ง นักลงทุนอิสระ หน่วยงาน MBA Finance CMU มาเป็นวิทยากรบรรยายการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์(Microsoft Excel )แก่นักศึกษา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น.ณ EC 303 อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 78 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล