โครงการสัมมนา เรื่อง “ เผยเคล็ดลับสุดเจ๋ง สร้าง Content ให้ปัง กับรีวิวเชียงใหม่ ”
-
วันที่เริ่มต้น 02/09/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 02/09/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น2) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
โครงการสัมมนา
เรื่อง “เผยเคล็ดลับสุดเจ๋ง สร้าง Content ให้ปัง กับรีวิวเชียงใหม่”
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น2) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสื่อออนไลน์ (Online Media) มีบทบาทกับสังคมปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์ซึ่งมีอยู่มากมาย เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีสื่อใหม่ (New Media) อาทิ เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ไลน์ ยูทูป เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีบทบาทในการกำหนดประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น สื่อออนไลน์ จึงมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารของผู้คนในยุคปัจจุบัน และคนส่วนใหญ่นั้นได้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารต่างๆ ผ่านไปยังผู้รับสาร
ทั้งนี้ การที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารให้น่าสนใจนั้น ผู้ส่งสารจึงจำเป็นต้องคิดและทำ Content ในการบอกเล่าเรื่องให้น่าสนใจ ทั้งการใช้คำพูด ภาพถ่ายหรือภาพถ่ายวีดีโอ เพื่อที่จะสามารถกระตุ้นความสนใจจากผู้รับสารบนสื่อออนไลน์ได้ ด้วยเหตุนี้ Content จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การประชาสัมพันธ์บนสื่อออนไลน์ประสบความสำเร็จได้ เพราะถ้าหากผู้ส่งสารสามารถคิดและสร้าง Content ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ ก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการสนใจและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ได้ประชาสัมพันธ์
ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จึงเห็นความสำคัญและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการสัมมนานี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสนใจในด้านการคิดและสร้าง Content ให้กับนักศึกษา รวมทั้งการสร้าง Pag facebook ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนสื่อออนไลน์และการสร้าง Content ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบและวิทยาทานให้กับนักศึกษาในการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดและทำ Content บนช่องทางออนไลน์ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่าง การนำแนวคิด และวิธีการทำ Content ที่สามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริง
ระยะเวลาและสถานที่
วันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ สถานที่ : ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น2) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 200 คน
- อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ประโยชน์ที่คาดหวัง
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดและสร้าง Content บนช่องทางออนไลน์ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่าง การนำแนวคิด และวิธีการทำ Content ที่สามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล