โครงการงานบุญสิงห์ไพร ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 07/09/2562 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 27/08/2562 เวลา 11:00
สถานที่จัด วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6005101303   กษิมาภรณ์   เชี่ยวชลัญญกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101304   กัลยกร   มาพันธ์สุ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101316   ณัฐธิดา   จินะใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101331   ธัญญรัตน์   ทองเวียง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101350   ปัญญพนต์   คำภิโล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101354   ผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101358   พิชชาพร   ไชยพันธุ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101388   ศยามล   พลดี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101392   ศิริวรรณ   ศีลสังวรณ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101395   สิริยากร   หล่อใจ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101396   สิริวิภา   โกสิต : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101400   สุภาภรณ์   พรมแจ่ม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101410   ปพิชญา   ตานะเป็ง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104303   กฤษณะ   เวียงทอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104310   เกศินี   พรมมิจิตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104311   ขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104312   ขนิษฐา   สุภัคจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104315   จิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104316   จิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104318   จุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104325   ชาญณรงค์   จันทร์มี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104329   ญานิศา   มิ่งขวัญใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104335   ณัฐวัฒน์   โกศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104338   ตติยา   ก้างออนตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104340   ธนกฤต   ไวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104357   พงศกร   ลิมปชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104370   ภควัต   คำมงคล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104375   มาทินี   ชูช่วย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104388   วิชชุลดา   ฟองมี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104389   วิชญา   เทพกัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104393   ศรัณย์   จันทร์ซุย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104397   ศิริลักษณ์   กันณะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104398   ศิริลักษณ์   คงกล่อม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104402   สุประวีร์   บุญมาลัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104408   เสาวลักษณ์   ธรรมะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104415   เอกราช   ธนะเสวี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101320   นางสาวฐานนันท์   ศรีอินทยุทธ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101322   นางสาวฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101323   นางสาวณัฏฐรินีย์   ธรรมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101324   นางสาวณัฐณิชา   อินสุยะ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101327   นางสาวเดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101347   นางสาวบุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101407   นางสาวสุพิชชา   สมกาศ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101409   นางสาวสุรีย์พร   ท้าวมั่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105307   นางสาวจิณัฐชา   อาทรประชาชิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105308   นางสาวจิตสุภา   ป้อมเสมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105311   นางสาวชเนตตี   ลือชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105324   นางสาวณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105325   นางสาวณิชาภัทร   สาระชาติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105349   นางสาวปิยฉัตร   อยู่นุ้ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105370   นายภานุเกียรติ   สีชมภู : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105373   นายยศกร   หลวงอำมาตย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105382   นายวสันต์   วงศ์มูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105385   นายศักดิ์ดา   เที่ยงธรรม : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105390   นางสาวสนธยา   เขื่อนคำแปง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105394   นางสาวสหฤทัย   ไชยวรรณ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105411   นางสาวอัญชนา   คำซอนโยง : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลต่อศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าตลอดจนบุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์และเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และรับโอวาทจากครู อาจารย์ อีกทั้งเพื่อเป็นการพบปะแสดงความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล