โครงการเสริมสร้างทักษะระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
-
วันที่เริ่มต้น 28/08/2562 เวลา 9:00 วันที่สิ้นสุด 28/08/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด ห้องประชุม IC311 ชั้น 3 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วม ในลักษณะกิจกรรมบังคับตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา ที่ใช้พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความสมบูรณ์ ทั้งในด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ ทำให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาในกระบวนการกิจกรรมของนักศึกษา ทำให้นักศึกษาเกิดความอบอุ่น เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจต่ออาจารย์และสถาบันอุดมศึกษาดียิ่งขึ้น
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาสามารถให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกทำกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของแต่ละคน คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษา รวมถึงการการออกแบบรูปแบบการพัฒนานักศึกษาในสถาบัน รวมทั้งมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในเรื่องของการใช้ระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการเผยแพร่ข่าวสารด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่สร้างสรรค์ เชื่อว่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ระบบระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการใช้สื่อเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล