โครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันที่เริ่มต้น 28/08/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 28/08/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเด็นที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป้าประสงค์ที่ 8 การดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม คือ “เป็นศูนย์รวมแห่งเรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือตอนบน” โดยมีพันธกิจหลักที่จะศึกษาพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือตอนบน
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้วยังเป็นแหล่งศึกษา รวมรวม องค์ความรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ยอมรับทั้งในแวดวงวิชาการและสังคม ดังนั้นฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆ ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทั้งเว็บไซต์ วารสาร หนังสือรูปเล่ม แผ่นพับ ฯลฯ เป็นการบริการวิชาการจากเอกสารและการจัดทำโครงการ แต่ในปัจจุบันฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมยังมีไม่มากพอและยังไม่หลากหลาย ที่จะตอบโจทย์กับผู้ที่ต้องการจะศึกษาค้นคว้า จึงได้จัดโครงการสำรวจข้อมูลปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา เพื่อเตรียมจัดทำฐานข้อมูลของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นโครงการต่อเนื่องจะดำเนินการจำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ตำบล จนครบ 12 ตำบล ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยการออกสำรวจเก็บข้อมูลเบื้องต้นจากปราชญ์ท้องถิ่น (ชื่อ ประวัติ ที่อยู่ ผลงาน การเผยแพร่ รางวัล) ที่หลากหลายแขนงอาทิ ประติมากรรม วรรณกรรม นาฏกรรม หัตถกรรมและหมอเมือง เป็นต้น
เพื่อตอบสนองและปฏิบัติตามแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะที่ 12 และการประเมินประกันคุณภาพ โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่จะต้องเร่งดำเนินการศึกษาอย่างเร่งด่วน เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้เป็นฐานข้อมูลของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและที่สำคัญเพื่อจะได้นำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ การจัดเสวนา การจัดโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล