โครงการสัมมนา เรื่อง “ ตำอย่างไรให้ระเบิดระเบ้อ เต๋อตำยำรำเบิด ”
-
วันที่เริ่มต้น 16/08/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 16/08/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น 2) อาคาร พิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906102307   นายกฤตนัย   แสนยาเกียรติคุณ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102308   นายกฤษฎา   สำลี : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102338   นายจิรายุ   ไชยมงคล : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102407   นางสาวนันท์นภัส   บุญอ้าย : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102411   นางสาวนิชาภา   โนแก้ว : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102425   นายปธานิน   อินทนันท์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102555   นางสาวอัจฉราวดี   อินทะเสน : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102557   นางสาวอัญชนา   อินปิกกา : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102558   นางสาวอัญชลา   ผิวขาว : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102559   นางสาวอันน่า   มิลเล่อร์ : การตลาด 5ชั่วโมง
6206102346   นายธราธร   กลันทปุระ : การตลาด 5ชั่วโมง
โครงการสัมมนา เรื่อง “ ตำอย่างไรให้ระเบิดระเบ้อ เต๋อตำยำรำเบิด ”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล