โครงการสัมมนา เรื่อง “ ธุรกิจรถยนต์ : เจาะลึกทุกกลยุทธ์และเทคนิคทางการตลาด ”
-
วันที่เริ่มต้น 20/08/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 20/08/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น 2) อาคาร พิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
โครงการสัมมนา
เรื่อง “ธุรกิจรถยนต์ : เจาะลึกทุกกลยุทธ์และเทคนิคทางการตลาด”
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562
ณ ห้องพยัคเมฆินทร์ (ชั้น 2) คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------
หลักการและเหตุผล
ธุรกิจรถยนต์เป็นธุรกิจที่มีทั้งการขายสินค้าและบริการไปพร้อมๆกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเภทธุรกิจที่ได้รับความนิยมสูง ผู้ประกอบการต้องใช้เงินลงทุนสูงเนื่องจาก
เป็นธุรกิจที่เปิดได้ยากและประสบความสำเร็จได้ยาก บริษัทประกอบรถยนต์หลายแห่งตอนนี้มีมากไปทั่วโลกเป็นธุรกิจอีกหนึ่งอย่างที่มีผู้คนสนฝจ และเปิดเป็นธุรกิจประกอบ
อาชีพจริงนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันถือว่ามีความก้าวหน้าใช้ระบบเครื่องจักรแทนแรงงานเพื่อความรวดเร็วในการประกอบรถให้เสร็จตามยอดขายได้อย่าง
รวดเร็ว อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในตอนนี้ถือว่าเป็นธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่มีการพัฒนา และมีผู้คนหันมาทำธุรกิจยานยนต์นี้เป็นจำนวนมากขึ้น และอีกอย่างในตอน
นี้รถยนต์บางรุ่นบางยี่ห้อก็ได้มีราคาไม่แพงนัก และระบบไฟ้ฟ้าภายในรถยนต์ได้มีการพัฒนามากขึ้นมีความทันสมัยทำให้ผู้คนจึงหันมาสนใจซื้อ และขับขี่รถยนต์มากขึ้นจึง
ทำให้ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประชาชนใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะมากอีกหนึ่งประเทศ
ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จึงเห็นความสำคัญและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการสัมมนานี้เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างความสนใจในด้านการเปิดธุรกิจรถยนต์ให้กับนักศึกษา รวมทั้งการสร้างแรงบรรดาลใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบและวิทยาทานให้
กับนักศึกษาในการทำธุรกิจต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจรถยนต์แนวคิดและกลยุทธ์การทำตลาดอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่าง การนำแนวคิด และวิธีการแล้วสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริง
ระยะเวลาและสถานที่
วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ สถานที่ : ณ ห้องพยัคเมฆินทร์ (ชั้น 2) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นทุกชั้นปี จำนวน 150 คน
- อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ประโยชน์ที่คาดหวัง
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจร้รถยนต์ แนวคิดและ
กลยุทธ์การทำตลาดอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่าง การนำแนวคิด และวิธีการแล้วสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล