โครงการสัมมนา เรื่อง “ Digital marketing strategy ”
“ Digital marketing strategy ”
วันที่เริ่มต้น 13/08/2562 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 13/08/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น 2) อาคาร พิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906102311   นางสาวกัญญาณัฐ   เลาห์ทวีรุ่งเรือง : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102325   นางสาวจริยา   นาพุทธา : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102342   นางสาวจุฑาทิพย์   ชวนชัยภูมิ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102343   นางสาวจุฑามาศ   พงค์สุรินทร์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102345   นางสาวจุฑามาศ   แย้มอ่ำ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102357   นางสาวชุติมา   อ้ายแดง : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102371   นายณัฐพงษ์   เทพปินตา : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102392   นางสาวธนัชญา   ทิพย์ดวง : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102432   นางสาวปิยกมล   อภิวัฒนพงศ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102433   นางสาวปิยมาศ   เป๊ะยอคือนือ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102434   นางสาวปิยวรรณ   คงอิ้ว : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102436   นายเปศล   ไชยวรรณ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102443   นางสาวพรศิลป์   กันกล่ำ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102483   นายวชิรวิทย์   เรืองรำไพกุล : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102534   นางสาวสุดารัตน์   แซ่จาง : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102548   นางสาวอริสา   ปาระมีแจ้ : การตลาด 5ชั่วโมง
5906102549   นางสาวอรุณรัตน์   ตันสุข : การตลาด 5ชั่วโมง
โครงการสัมมนา
เรื่อง “ Digital marketing strategy ”
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น 2) อาคาร พิทยาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------
หลักการและเหตุผล
ด้วยการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของโลกออนไลน์ ทำให้บทบาทหน้าที่ของ Digital Marketer มีความสำคัญมากขึ้นกับแวดวงธุรกิจ หรือเรียกว่าแทบจะทุกบริษัทนั้น
ต้องมีการทำการตลาดออนไลน์เลยก็ว่าได้ แต่หลายๆ คนก็อาจจะยังมีความเชื่อ หรือความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับคำว่า Digital Marketing
เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไป การมุ่งหน้าสู่การทำ Digital Marketing จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะการเปลี่ยนแปลงของ Customer Journey ที่ใช้เวลาอยู่บนโลกออนไลน์
มากขึ้น ทำให้การกำหนดช่องทางที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภค ในปัจจุบันสื่อออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งในการ
ดำเนินชีวิตของคนในยุคสมัยนี้ เพราะฉะนั้น การใช้สื่อออนไลน์อย่าง Facebook, Line, Instagram ก็อาจจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดี กว่าการทำโฆษณาบนป้าย
โปสเตอร์
สังคมออนไลน์ในปัจจุบันยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การเข้าถึงธุรกิจออนไลน์ เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็วขึ้น และประเมินผลได้ง่ายขึ้น อีกทั้งการ
สร้างผลงานผ่านสื่อออนไลน์เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น ทำให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วย ดังนั้น“ผู้ที่ปรับตัวได้ดี และแข็งแกร่งกว่าเท่านั้นจึงจะ
สามารถอยู่รอดได้” ในยุคปัจจุบันเราสามารถเห็นได้ว่า ในหลายๆ บริษัทเริ่มมีการตระหนัก และตื่นตัวต่อ Digital Marketing โดยมีสาเหตุเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้า
หมายสำคัญในการทำกำไรให้กับธุรกิจ
ด้วยปัญหาดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จึงเห็นความสำคัญและตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดโครงการสัมมนานี้เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และสร้างความสนใจในเรื่อง Digital Marketing ให้กับนักศึกษา รวมทั้งการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวและการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบและ
วิทยาทานให้กับนักศึกษาในการทำธุรกิจในยุคDigitalต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับDigital Marketerแนวคิดและกลยุทธ์การทำตลาดอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่าง การนำแนวคิด และวิธีการแล้วสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริง
ระยะเวลาและสถานที่
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 13:00 – 16:00 น. ณ สถานที่ : ห้องประชุมพยัคฆ์เมฆินทร์ (ชั้น 2) อาคาร พิทยาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นักศึกษาสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้นปีที่ 4
- อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ประโยชน์ที่คาดหวัง
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับDigital Marketer แนวคิดและ
กลยุทธ์การทำตลาดอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นตัวอย่าง การนำแนวคิด และวิธีการแล้วสามารถนำไปประยุกต์และปฏิบัติได้จริง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   300 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล