โครงการแม่โจ้ 85 ปี 85 พันต้น ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่เริ่มต้น 07/08/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 07/08/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด โครงการพัฒนาบ้านโปงตามพระราชดำริ ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901101360   นายศรายุธ   หัสดง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901113314   นายธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5905101328   นางสาวณัฏฐ์ธิดา   อินทปัญญา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101342   นางสาวธนวัณ   อินทชื่น : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101346   นายนราวิชญ์   แปงแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103454   นายวีระชัย   แพรศรี : บัญชี 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123394   นางสาวสุณีรัตน์   จะซา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6003104322   นางสาวปภัสฎา   สุระขะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101325   นางสาวดานิสา   สถานเดิม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005104340   นายธนกฤต   ไวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101373   นางสาวพัชยา   นิชำนาญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010102307   นายจิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6101101325   นายธนกร   เกษมสวัสดิ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101105350   นางสาวพิรยา   สินสุวรรณ์ : อารักขาพืช 6ชั่วโมง
6101113320   นายธีรยุทธ   ศรีสม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6110101004   นายณัฏกิตติร์   กาวีอ้าย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101009   นายนราธร   ชุมนุม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101011   นายประวิทย์   ละดาดก : การประมง 6ชั่วโมง
6110101323   นางสาวณิราวรรณ   ชาวยอง : การประมง 6ชั่วโมง
6114101366   นายภาณุวัฒน์   แง่โว้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101377   นายวรปรัชญ์   คิ้วดวงตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101397   นางสาวสุธาสินี   ตุ่นตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114102354   นางสาววนิดา   แววนิล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102355   นางสาววรรณิสา   วงค์ตะวัน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102361   นางสาวศศิ   เศรษฐพงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102363   นางสาวศิริประภา   สิงห์ลอ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102366   นางสาวสุดารัตน์   เขียวพระอินทร์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6115123301   นางสาวกชพรรณ   สอนง่าย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123306   นางสาวกานดามณี   โชติ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123310   นางสาวจิรภัทร   สุขเกิด : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123319   นายฐิติวัฒน์   ฟักสมบูรณ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123326   นางสาวณัฐนิชา   แก้วกัญญา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123358   นางสาวภิรมณ์พร   สถาปนศิริ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6118102364   นางสาวรุ่งนภา   อินทร์นาง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6206103311   นางสาวกุลณัฐฐา   พรหมกุลพิทักษ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6222103026   นายพิศุทธ์   จิตร์จรูญศรี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
เนื่องจากวันที่ ๒8 กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการฉลองในวาระครบรอบ ๘๕ ปีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแสดงจุดยืนที่ชัดเจนให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต ทางองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ใจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัด โครงการ “แม่โจ้๘๕ ปี ๘๕ พันต้น” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๒7 กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อสร้างจิตสำนึก ความเข้าใจ ให้นักศึกษาตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างเป็นแหล่งฟอกอากาศให้พื้นที่มหาวิทยาลัย โดยรอบมหาวิทยาลัยและพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวน10,000ต้น และจะมีการขยายพื้นที่การปลูกป่าไปยังศิษย์เก่าแม่โจ้ในพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้ร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว โดยมีเป้าหมายการปลูกป่าให้ได้ จำนวน 85,000 ต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1020 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล