โครงการกีฬาเสริมสร้างสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
" Sport Day - Freshy Night 2019 "
วันที่เริ่มต้น 06/08/2562 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 06/08/2562 เวลา 14:00
สถานที่จัด ณ สนามก๊ฬา อินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 50ชั่วโมง
6006101384   นายนครินทร์   พงษ์เศวต : การจัดการ 50ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 50ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 50ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 50ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 50ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 50ชั่วโมง
6006102412   นายภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 50ชั่วโมง
6006102422   นายรัฐนันท์   ขยัน : การตลาด 50ชั่วโมง
6006103318   นายขวัญชัย   สุขถา : บัญชี 50ชั่วโมง
6006103341   นายชาญนนท์   วงค์ชัย : บัญชี 50ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 50ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 50ชั่วโมง
6006104443   นายอัฒวุทธ์   งามวัฒนากุล : การเงิน 50ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 50ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 50ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 50ชั่วโมง
6106103311   นางสาวเกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 50ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 50ชั่วโมง
6106103450   นางสาวอรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 50ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 50ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 50ชั่วโมง
6106104420   นางสาวศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 50ชั่วโมง
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 50ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 50ชั่วโมง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ โครงการภายใน
ประเภทโครงการ โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ชื่อโครงการ ชื่อในภาษาไทย
โครงการกีฬาเสริมสร้างสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ 2562
ชื่อในภาษาอังกฤษ
(Sport Day - Freshy Night 2019)
แผนงาน การเรียนการสอน
ในแผนปฏิบัติการประจำปี
ช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการ วันที่เริ่ม 1 กรกฎาคม 2562 วันที่สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2562
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 610 คน (จำนวนคนที่โครงการตั้งเป้าหมายไว้)
กลุ่มเป้าหมาย ภายใน
รายละเอียกลุ่มเป้าหมาย 1.คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 10 คน
2.นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 600 คน
รวมทั้งสิ้น 610 คน
รูปแบบกิจกรรม
อื่น ๆ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน
(TQF) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับประเภทกิจกรรม
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
ตอนที่ 2 : ลักษณะโครงการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ตอนที่ 3 งบประมาณ
ของหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) งบอุดหนุน
ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนเงินที่สนับสนุน 143,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
คำอธิบายเพิ่มเติม เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบหลัก
อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรดุษฎี
ผู้รับผิดชอบรอง
นายขวัญชัย สุขถา
ตอนที่ 5 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
ตอนที่ 6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะบริหารธุรกิจ หน่วยงานหลัก
ตอนที่ 7 สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64 MJU 3 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร และการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 3.2 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองของโลก และมีความสามารถ ในการเเข่งขันได้
ตัวชี้วัด 61-64 MJU 3.10 ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา / ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี
กลยุทธ์ 61-64 MJU 3.14 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียน ตามแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ให้ครบทั้ง 5 ด้าน ครบทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี ทั้งภายในและภายนอก
ตอนที่ 9 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ BA61-1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร การพัฒนานักศึกษา เพื่อมุ่งสู่ Go, Eco University และความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ BA61-G3 มีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go Eco University
ตัวชี้วัด BA61 KPI-7 ร้อยละกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อมุ่งสู่ Go, Eco University (P.5)
กลยุทธ์ BA61-S3 สนับสนุนให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go Eco University
ตอนที่ 10 หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล กีฬาเป็นกิจกรรมทําให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิด ความสามัคคีกลมเกลียว อย่างที่เรียกกันว่ามีน้ำใจนักกีฬา สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จึงทําโครงการเสริมสร้างสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ (Sport Day & Freshy Night) ระหว่างนักศึกษาขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ทํามาในทุกๆ ปีการศึกษา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเสริมพลานามัยที่ดี และเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาควิชาทุกระดับได้มีการทํากิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ ที่ดีต่อกัน เพื่อรองรับการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต นอกจากนี้ทางสโมสรนักศึกษาฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมที่อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยโดยได้มีการสอดแทรกให้มีการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และจัดงานสังสรรค์เพื่อต้อนรับน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักศึกษา ได้พบปะทําความรู้จักซึ่งกันและกัน

ตอนที่ 11 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
3. เพื่อเป็นการใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตอนที่ 12 เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี สร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย 600 คน ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ 3.51
- ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วม สืบสาน กีฬามหาวิทยาลัย ระดับ 3.51
- ระดับความสำเร็จของการสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการออกกำลังกายและการมีน้ำใจ ระดับ 3.51
ตอนที่ 13 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายะละเอียด ค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : เสริมสร้างสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี สร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
กิจกรรม : กีฬาเสริมสร้างสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจประจำปี 2562
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม : 10 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562
รายละเอียดค่าใช้จ่าย :
กิจกรรมที่ 1 กีฬาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 72,000 บาท
ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 600 คน 30 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
ค่าจ้างเหมารถพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน 500 บาท เป็นเงิน 2,500 บาท
ค่าตอบแทนดุริยางค์ 1 วง 5,000 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
ค่าจ้างเหมาดนตรีและเครื่องเสียง เป็นเงิน 30,000 บาท
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 11,000 บาท
ค่าประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลขนาด 3x6 เมตร) จำนวน 1 ผืน 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ เป็นเงิน 4,000 บาท
ค่าวัสดุงานบ้าน เป็นเงิน 500 บาท
ค่าวัสดุงานบ้าน (ถุงขยะ จำนวน 10 แพค 50 บาท) เป็นเงิน 500 บาท
กิจกรรมที่ 2 BA Star Awards 2019
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 57,000 บาท
ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 600 คน 30 บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 11,000 บาท
ค่าจ้างเหมาถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ เป็นเงิน 4,000 บาท
ค่าเช่าอุปกรณ์เวทีและอุปกรณ์แสง สี เสียง เป็นเงิน 15,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกิจกรรม จำนวน 5 คน ? 1,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
ค่าประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลขนาด 3x6 เมตร) จำนวน 1 ผืน 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
ค่าเงินรางวัลผู้เข้าประกวด เป็นเงิน 13,500 บาท
ค่ารางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 รางวัล 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
ค่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3 รางวัล 1,500 บาท เป็นเงิน 4,500 บาท
ค่ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 3 รางวัล 1,000 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 143,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
ตอนที่ ๑๔ ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ ๑๕ แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   72500 บาท
มูลค่ารายรับ   72500 บาท
ค่าใช้จ่าย 72500 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   72500 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล