โครงการนำนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่เริ่มต้น 26/03/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/03/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จากการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงานเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตนเอง โดยผสานองค์ความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาดูงานนั้น ให้เป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จึงมีโครงการเพื่อนำนักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้สถานที่ที่จะไปศึกษาดูงานคือ 1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ทราบถึงประวัติตลาดการเงิน ตลาดทุนภายในประเทศไทยจนถึงลักษณะการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนในรายวิชา ศศ432การวิเคราะห์การลงทุนในตลาดการเงิน 2) ปลูกประการังที่เกาะยาว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ 3) สำนักกษาปณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และประสบการณ์จากแหล่งความรู้จริงที่ใช้ประกอบการศึกษาในรายวิชา ศศ451ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาเพื่อเลือกสถานที่สหกิจศึกษาในอนาคตได้ รวมถึงการตอบสนองต่อนโยบายของทางมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ Go Eco U.ด้วย โดยจะจัดโครงการขึ้นในวันที่ 26 - 30 มีนาคม พ.ศ.2562
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 79 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล