โครงการมาม่วนกัน แม่โจ้ปลอดเหล้า

วันที่เริ่มต้น 31/07/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2562 เวลา 17:00
สถานที่จัด เวทีดิน ข้างโรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5901102416   นายพุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901113343   นายอภิชาติ   เกตุพรหมมา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101378   นายสุกฤษฏิ์พงษ์   สุวรรณอักษร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5905104393   นางสาวสุนิตา   วิเชียรชาติ : การบริหารท้องถิ่น 6ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 6ชั่วโมง
5906103341   นางสาวโชติกา   เสนาขันธ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
5909101379   นางสาววรรณิดา   ราชนิยม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101397   นายประภินวิชฬ์   ทาวัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5912101372   นายศุภฤกษ์   ใหม่จันทร์แดง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5914101385   นางสาวอรวี   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6001125329   นางสาวลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6003104316   นายธนพนธ์   สะอาดเอี่ยม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101307   นายเขษมศักดิ์   ฟักเงิน : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6005101310   นายจิรวัฒน์   แก้วตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006103309   นางสาวกัลย์สุดา   คำเพ็ง : บัญชี 6ชั่วโมง
6009101346   นางสาวประกายดาว   ญารังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101347   นางสาวปริชญา   มลีรัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101348   นางสาวปลายฟ้า   ทองเสนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6009101349   นางสาวปวิตรา   พลอินต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 6ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6104106346   นายสุภชีพ   สินประมวญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101331   นายทัศนชัย   ชูศรีทอง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101314   นางสาวคำหอม   ฟองเกตุ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101409   นางสาวพันนิตา   พันแก้ว : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102312   นายกิตติพศ   เตจ๊ะสา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106105305   นางสาวจุฑามาศ   นัดนันญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6106105332   นายรุ่งโรจน์   บุญเมือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6109101347   นางสาวพรวิมล   ลุงสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6115123358   นางสาวภิรมณ์พร   สถาปนศิริ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6222101368   นางสาวเบญจวรรณ   ครองยุทธ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการมาม่วนกัน แม่โจ้ปลอดเหล้า เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอังพีงประสงค์และเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการป้องกันแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งภายในสถาบัน และสังคมภายนอก โดยจัดขึ้น ณ สวนสุขภาพบุญศรี เทอดเพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   40000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 40000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล