โครงการอบรม " กิจกรรมด้านความปลอดภัย : การอบรมดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับบุคลากรและนักศึกษา "
-
วันที่เริ่มต้น 26/07/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 26/07/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ณ ลานกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ด้วยทางคณะบริหารธุรกิจ กำหนดจัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายใต้ " กิจกรรมด้านความปลอดภัย : การอบรมดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับบุคลากรและนักศึกษา " ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ คณะบริหารธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและป้องกันการสุญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย นั้น
ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมอบรมดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับบุคลากรและนักศึกษา ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ คณะบริหารธุรกิจ ตามกำหนดที่แนบมาพร้อมนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   150 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   บาท
มูลค่ารายรับ   บาท
ค่าใช้จ่าย บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล