กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวหอพัก

วันที่เริ่มต้น 24/07/2562 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 24/07/2562 เวลา 0:00
สถานที่จัด หอพักนักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีหอพักนักศึกษาด้วยกัน 2 หอพัก คือ หอพักพรพิรุณ เป็นที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาชาย หอพักขวัญพิรุณ เป็นที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาหญิง ทางงานหอพักจึงมีนโยบายที่มุ่งเน้นให้หอพักนักศึกษาเป็นศูนย์ศึกษา อาศัยและเอื้ออาทรต่อกัน (Learning, Living and Caring Center)กล่าวคือ เป็นที่พักอาศัย เป็นสถานที่ศึกษาและเป็นสถานที่พัฒนานักศึกษา มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เสริมสร้างให้แก่นักศึกษา มีการจัดสถานที่เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ทำให้นักศึกษาอยู่ร่วมกันมีความเข้าใจกัน ความผูกพักกัน ความรักและสามัคคี ซึ่งสิ่งเหล่านั้นนำมาซึ่งการเรียนรู้ทักษะชีวิตอันเป็นรากฐานของการจะผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคม ประเทศชาติ ดังนั้น งานหอพักจึงเห็นสมควรให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพงานหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนางานด้านหอพักให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีคุณภาพและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล