โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
-
วันที่เริ่มต้น 20/06/2562 เวลา 12:30 วันที่สิ้นสุด 20/06/2562 เวลา 16:30
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006101453   นางสาววิฐิตญา   ตาปิง : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102412   นายภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102421   นางสาวรัชนันท์   บดีรัฐ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102422   นายรัฐนันท์   ขยัน : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102431   นายวราพจน์   จันมะโน : การตลาด 5ชั่วโมง
6006103318   นายขวัญชัย   สุขถา : บัญชี 5ชั่วโมง
6006103341   นายชาญนนท์   วงค์ชัย : บัญชี 5ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 5ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 5ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 5ชั่วโมง
6006104314   นายรชต   เเสนภิรมย์ชัย : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 5ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 5ชั่วโมง
6106101436   นายวรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 5ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 5ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 5ชั่วโมง
6106102410   นางสาววัชรมน   ครุนันท์ : การตลาด 5ชั่วโมง
6106102431   นายสิทธินันท์   จันต๊ะคาด : การตลาด 5ชั่วโมง
6106103311   นางสาวเกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103313   นายเกียรติศักดิ์   ค้ำจุนสวรรค์ : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103349   นางสาวธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103351   นางสาวธัญลักษณ์   ฟักแก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103356   นางสาวนริศรา   จุตโน : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103447   นางสาวสุวนันท์   เค้าแหวน : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103450   นางสาวอรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 5ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104394   นายภูบดี   พิทองจา : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104414   นางสาววิไลลักษณ์   มาเมือง : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104420   นางสาวศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 5ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ โครงการภายใน
ประเภทโครงการ โครงการพัฒนางานเดิม
ชื่อโครงการ ชื่อในภาษาไทย
“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562”
ชื่อในภาษาอังกฤษ
-
แผนงาน การเรียนการสอน
ในแผนปฏิบัติการประจำปี
ช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการ วันที่เริ่ม 22 พฤษภาคม 2562 วันที่สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 600 คน (จำนวนคนที่โครงการตั้งเป้าหมายไว้)
กลุ่มเป้าหมาย ภายใน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
1.คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 10 คน
2.นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 590 คน
รวมทั้งสิ้น 600 คน
รูปแบบกิจกรรม
อื่น ๆ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน (TQF)
คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ความรู้
สอดคล้องกับประเภทกิจกรรม
ทักษะทางปัญญา สอดคล้องกับประเภทกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
ตอนที่ 2ลักษณะโครงการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ตอนที่ 3 งบประมาณ
ของหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนเงินที่สนับสนุน 60,400 (สามหมื่นบาทถ้วน)
คำอธิบายเพิ่มเติม เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบหลัก
นางสาวบุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
ผู้รับผิดชอบรอง
-
ตอนที่ 5 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรดุษฎี
ตอนที่ 6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงาน สถานะ
คณะบริหารธุรกิจ หน่วยงานหลัก
ตอนที่ 7 สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64 MJU 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 61-64 MJU นศ. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี
กลยุทธ์ 61-64 MJU 1.4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตอนที่ 9 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน (ถ้ามี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ BA61-1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร การพัฒนานักศึกษา เพื่อมุ่งสู่ Go, Eco University และความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ BA61-G3 มีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go Eco U
ตัวชี้วัด BA61 KPI-7 ร้อยละกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อมุ่งสู่ Go, Eco University (P.5)
กลยุทธ์ BA61-S3 สนับสนุนให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go Eco U
ตอนที่ 10 หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาด้านบริหารธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี โดยได้เปิดหลักศูตรการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งคณะได้สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อออกสู่สังคมและพัฒนาประเทศ
ชาติ มาโดยตลอด และปีการศึกษา 2562 นี้ คณะจึงจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และเพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ที่จะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และแนะนำคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจให้นักศึกษาได้รู้จัก
ตอนที่ 11 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนำคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรให้แก่นักศึกษา
2. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 12 เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต
นักศึกษาสามารถปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จาก 600 คน ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- ระดับความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับ 3.51
ตอนที่ 13 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายะละเอียดค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง
กิจกรรม : มัดมือฮ้องขวัญ สานสัมพันธ์แอดมิน
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม : ช่วงเดือพฤษภาคม - มิถุนายน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 49,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 900 คน คนละ 25 บาท 1มื้อ เป็นเงิน 20,500 บาท
ค่าจ้างเหมาจัดทำคู่มือนักศึกษาใหม่ จำนวน 760 คน คนละ 25 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 7,500 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 11,400 บาท
ค่าปากกา จำนวน 760 ด้าม ด้ามละ 5 บาท เป็นเงิน 3,800 บาท
ค่าแฟ้มพลาสติก จำนวน 760 อัน อันละ 10 บาท เป็นเงิน 7,600 บาท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 60,400 บาท (หกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
ตอนที่ 14 ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 600 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   600 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   60400 บาท
มูลค่ารายรับ   60400 บาท
ค่าใช้จ่าย 15725 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   15725 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ตอนที่ 1 : ชื่อโครงการ
“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562”
ตอนที่ 2 : ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวบุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
ตอนที่ 3 : หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 4 : สรุปผลการดำเนินการ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการเรียนการสอนมีทั้งหมด 3 หลักสูตร 5 สาขา ดังนี้ วิชาเอกการจัดการ วิชาเอกการตลาด
วิชาเอกการเงิน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ และสาขาวิชาบัญชี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ประจำปี 2562 ได้รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาตนเองเพื่อ และรับฟังคำแนะนำการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยจากอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดถึงซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งปีนี้คณะฯ ได้จัดให้นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 พบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยแยกเป็นห้องตามสาขา โดยใช้ห้อง ณ อาคาร 80 ปีแม่โจ้
ตอนที่ 5 : ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
5.1 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อแนะนำคณาจารย์ บุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษา ให้แก่นักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่ได้พบคณาจารย์ บุคลากร ตามห้องที่ได้จัดไว้ให้ตามสาขา
2. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลการเรียน การใช้ชีวิต จากอาจารย์ที่ปรึกษา และคู่มือนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาใหม่ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
5.2 ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรม
1. จำนวนนักศึกษาสโมสรนักศึกษา ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม
2 นักศึกษาใหม่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา เนื่องจากมีกิจกรรมส่วนกลาง
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย
1. ควรมีเวลาในการถาม – ตอบมากกว่านี้
2. เวลาในการจัดกิจกรรมควรมากกว่านี้
ตอนที่ 6 : รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิต
มีผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ตัวชี้วัด
ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ ความสำเร็จ
จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ คน 569
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ ระดับ 3.99
นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา เชิงปริมาณ ระดับ 4.06
รวมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ตอนที่ 7 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ผลผลิต นักศึกษาใหม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน
1.ค่าประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ขนาด 3*6 เมตร จำนวน 1 ป้าย = 1,500.- 1,500 บาท
2. ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 25*569 = 14,225.- 14,225 บาท
ตอนที่ 8 : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
วันที่ 22 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562 วันที่ 22 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562
ตอนที่ 9 : ภาพประกอบการทำโครงการ
(เอกสารแนบ)
ตอนที่ 10 : เอกสารอ้างอิงอื่นๆ (เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วม, รายงานผลฉบับสมบูรณ์, เอกสารตั้งเบิก, ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม, รายงานการประชุม, เป็นต้น)
10.1 รายชื่อผู้เข้าร่วม (เอกสารแนบ)
10.2 ผลการประเมิน (เอกสารแนบ)
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล