โครงการ " ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 "
-
วันที่เริ่มต้น 20/06/2562 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 20/06/2562 เวลา 12:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุม 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101435   นายรวิช   พิเชฐวรกุล : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102395   นางสาวพิชชาภา   เสือมาก : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102412   นายภูริพัฒน์   ปวงคำ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102421   นางสาวรัชนันท์   บดีรัฐ : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102422   นายรัฐนันท์   ขยัน : การตลาด 5ชั่วโมง
6006102431   นายวราพจน์   จันมะโน : การตลาด 5ชั่วโมง
6006103341   นายชาญนนท์   วงค์ชัย : บัญชี 5ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 5ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 5ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 5ชั่วโมง
6006104314   นายรชต   เเสนภิรมย์ชัย : การเงิน 5ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 5ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 5ชั่วโมง
6106101436   นายวรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 5ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 5ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 5ชั่วโมง
6106102431   นายสิทธินันท์   จันต๊ะคาด : การตลาด 5ชั่วโมง
6106103311   นางสาวเกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103313   นายเกียรติศักดิ์   ค้ำจุนสวรรค์ : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103349   นางสาวธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103351   นางสาวธัญลักษณ์   ฟักแก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103356   นางสาวนริศรา   จุตโน : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103447   นางสาวสุวนันท์   เค้าแหวน : บัญชี 5ชั่วโมง
6106103450   นางสาวอรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 5ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104414   นางสาววิไลลักษณ์   มาเมือง : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104420   นางสาวศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 5ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 5ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ โครงการภายใน
ประเภทโครงการ โครงการพัฒนางานเดิม
ชื่อโครงการ ชื่อในภาษาไทย
“ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562”
ชื่อในภาษาอังกฤษ
-
แผนงาน การเรียนการสอน
ในแผนปฏิบัติการประจำปี
ช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการ วันที่เริ่ม 22 พฤษภาคม 2562 วันที่สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2562
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 760 คน (จำนวนคนที่โครงการตั้งเป้าหมายไว้)
กลุ่มเป้าหมาย ภายใน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
1.คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 60 คน
2.นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 700 คน
รวมทั้งสิ้น 760 คน
รูปแบบกิจกรรม
อื่น ๆ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน (TQF)
คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ความรู้
สอดคล้องกับประเภทกิจกรรม
ทักษะทางปัญญา สอดคล้องกับประเภทกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
ตอนที่ 2ลักษณะโครงการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ตอนที่ 3 งบประมาณ
ของหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนเงินที่สนับสนุน 25500 (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
คำอธิบายเพิ่มเติม เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบหลัก
นางสาวบุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
ผู้รับผิดชอบรอง
-
ตอนที่ 5 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรดุษฎี
ตอนที่ 6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงาน สถานะ
คณะบริหารธุรกิจ หน่วยงานหลัก
ตอนที่ 7 สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64 MJU 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 61-64 MJU นศ. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี
กลยุทธ์ 61-64 MJU 1.4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตอนที่ 9 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน (ถ้ามี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ BA61-1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร การพัฒนานักศึกษา เพื่อมุ่งสู่ Go, Eco University และความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ BA61-G3 มีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go Eco U
ตัวชี้วัด BA61 KPI-7 ร้อยละกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อมุ่งสู่ Go, Eco University (P.5)
กลยุทธ์ BA61-S3 สนับสนุนให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go Eco U
ตอนที่ 10 หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันที่ให้การศึกษาด้านบริหารธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี โดยได้เปิดหลักศูตรการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
วิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ซึ่งคณะได้สร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อออกสู่สังคมและพัฒนาประเทศ
ชาติ มาโดยตลอด และปีการศึกษา 2562 นี้ คณะได้มีโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะเพื่อสนทนา ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษาระหว่างกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุ่ง และพัฒนาศึกษาคณะบริหารให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป ให้เกิดความมั่นใจในสถาบันการศึกษาแห่งนี้ จะทำให้บุตรหลานของท่านประสบความสำเร็จในชีวิต และเป็นบัณฑิตที่สมบรูณ์แบบ
ตอนที่ 11 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนำคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรให้แก่นักศึกษา
2. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างนักศึกษาใหม่กับคณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 12 เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต
นักศึกษาสามารถปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จาก 600 คน ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
- ระดับความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับ 3.51
ตอนที่ 13 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายะละเอียดค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง
กิจกรรม :
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม : ช่วงเดือพฤษภาคม - มิถุนายน
รายละเอียดค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 9,875 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 900 คน คนละ 25 บาท 1 มื้อ เป็นเงิน 6,875 บาท
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงิน 3,00 บาท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 9,875 (เก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ตอนที่ 14 ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 4  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 50 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   50 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   25500 บาท
มูลค่ารายรับ   25500 บาท
ค่าใช้จ่าย 9875 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   9875 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ/กิจกรรม
ตอนที่ 1 : ชื่อโครงการ
“ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562”
ตอนที่ 2 : ผู้รับผิดชอบโครงการ
1. นางสาวบุษบงค์ ฝั้นแจ้ง
ตอนที่ 3 : หน่วยงานที่รับผิดชอบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะบริหารธุรกิจ
ตอนที่ 4 : สรุปผลการดำเนินการ
เมื่อมีนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาที่คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และคณะบริหารธุรกิจ จึงได้มีการกิจกรรมประชุมผู้ครองนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ปกครอง ตลอดถึงชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ในการเรียน การสอนเพื่อให้ผู้ปกครองจะได้มีส่วนร่วมในการดูแลนักศึกษาของตนเอง ทั้งนี้โครงการดัง
กล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้คณะฯ ได้จัดโครงการ ณ อาคาร 80 ปี แม่โจ้ ซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลการเรียนการสอนคือ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และประธานหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร ได้ขึ้นมาเล่า
ประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ปกครองได้ให้ความสนใจและซักถามในช่วงท้ายอีกด้วย
ตอนที่ 5 : ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
5.1 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อแนะนำคณาจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรให้แก่ผู้ปกครองนักศึกษาใหม และทำให้ผู้ปกครองได้รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรจากการแนะนำ และคู่มือนักศึกษาใหม่ประจำปี 2562
2. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลจากคณบดี และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรฯ
5.2 ปัญหาและอุปสรรคของกิจกรรม
1. จำนวนนักศึกษาสโมสรนักศึกษา ไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม
2. การเดินทางเข้าร่วมโครงการของผู้ปกครองไม่เป็นตามกำหนดเวลา
3. การจัดโครงการประชุมผู้ปกครองของคณะบริหารธุรกิจ เป็นการจัดงานในช่วงเวลา 8.00–12.00 น. ทำให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมโครงการช้า และผู้ปกครองบางคนคิดว่าโครงการประชุมผู้ปกครอบคือชุด
เดียวกันมหาวิทยาลัย
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมาย
1. ควรให้นักศึกษาได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้ปกครอง
2. รับสมัครนักศึกษาจิตอาสามาช่วยกิจกรรมเป็นรายกิจกรรม/โครงการ
3. ประสานทางงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ในวันที่ผู้ปกครองส่งนักศึกษาใหม่รายงานตัว
ตอนที่ 6 : รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิต
มีผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ตัวชี้วัด
ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ์ ความสำเร็จ
ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ เชิงคุณภาพ คน 275
ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ เชิงคุณภาพ ระดับ 4.20
ระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม เชิงปริมาณ ระดับ 4.21
รวมร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ตอนที่ 7 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
ผลผลิต ผู้ปกครองรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน
1. ค่าประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล) ขนาด 1x2.25 เมตร จำนวน 6ป้าย ป้ายละ 500*6 = 3,000.- 3,000 บาท
2. ค่าอาหารรวมอาหารว่างและเครื่องดื่มคนละ 25*275 = 6,875.- 6,875 บาท
ตอนที่ 8 : ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
วันที่ 22 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562 วันที่ 22 พ.ค. – 30 มิ.ย. 2562
ตอนที่ 9 : ภาพประกอบการทำโครงการ
(เอกสารแนบ)
ตอนที่ 10 : เอกสารอ้างอิงอื่นๆ (เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วม, รายงานผลฉบับสมบูรณ์, เอกสารตั้งเบิก, ผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม, รายงานการประชุม, เป็นต้น)
10.1 รายชื่อผู้เข้าร่วม (เอกสารแนบ)
10.2 ผลการประเมิน (เอกสารแนบ)
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล