โครงการ " มัดมือฮ้องขวัญ สานสัมพันธ์แอดมิน ประจำปีการศึกษา 2562 "
-
วันที่เริ่มต้น 25/07/2562 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 25/07/2562 เวลา 22:00
สถานที่จัด ณ ลานกิจกรรม อาคารพิทยาลงกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
6006101302   นางสาวกนกวรรณ   บุญโกศล : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101384   นายนครินทร์   พงษ์เศวต : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101480   นางสาวอมรรัตน์   กิตติธีรานุรักษ์ : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006101490   นางสาวอาทิตยา   คำบุญเรือง : การจัดการ 15ชั่วโมง
6006102347   นายณัฐวัฒน์   จันต๊ะ : การตลาด 15ชั่วโมง
6006102391   นางสาวพรสวรรค์   หวายหอม : การตลาด 15ชั่วโมง
6006102411   นายภาสพัส   วิทยะพงศ์ : การตลาด 15ชั่วโมง
6006103318   นายขวัญชัย   สุขถา : บัญชี 15ชั่วโมง
6006103341   นายชาญนนท์   วงค์ชัย : บัญชี 15ชั่วโมง
6006103354   นายณัฐวัฒน์   น้อยวันนา : บัญชี 15ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 15ชั่วโมง
6006103396   นางสาวปานไพลิน   ศรีอรุณกิจจา : บัญชี 15ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 15ชั่วโมง
6106101425   นางสาวมานี   เตชะเลิศพนา : การจัดการ 15ชั่วโมง
6106101436   นายวรินทร์   ถิรปวร : การจัดการ 15ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 15ชั่วโมง
6106103311   นางสาวเกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 15ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 15ชั่วโมง
6106103349   นางสาวธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 15ชั่วโมง
6106103351   นางสาวธัญลักษณ์   ฟักแก้ว : บัญชี 15ชั่วโมง
6106103356   นางสาวนริศรา   จุตโน : บัญชี 15ชั่วโมง
6106103389   นายพีรวัส   ดวงฟู : บัญชี 15ชั่วโมง
6106103450   นางสาวอรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 15ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 15ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 15ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 15ชั่วโมง
6106104420   นางสาวศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 15ชั่วโมง
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 15ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 15ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รูปแบบโครงการ โครงการภายใน
ประเภทโครงการ โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา (เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา)
ชื่อโครงการ ชื่อในภาษาไทย
มัดมือฮ้องขวัญ สานสัมพันธ์แอดมิน
ชื่อในภาษาอังกฤษ
-
แผนงาน การเรียนการสอน
ในแผนปฏิบัติการประจำปี
ช่วงเวลาที่ดำเนินโครงการ วันที่เริ่ม 1 กรกฎาคม ๒๕๖๒ วันที่สิ้นสุด 10 สิงหาคม ๒๕๖๒
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 610 คน (จำนวนคนที่โครงการตั้งเป้าหมายไว้)
กลุ่มเป้าหมาย ภายใน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
1.คณาจารย์และบุคลากร จำนวน 10 คน
2.นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 600 คน
รวมทั้งสิ้น 610 คน
รูปแบบกิจกรรม
อื่น ๆ
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน (TQF)
คุณธรรม จริยธรรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ความรู้
สอดคล้องกับประเภทกิจกรรม
ทักษะทางปัญญา สอดคล้องกับประเภทกิจกรรม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
ตอนที่ 2ลักษณะโครงการ
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ตอนที่ 3 งบประมาณ
ของหน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
ประเภทงบประมาณ งบประมาณเงินรายได้
ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวนเงินที่สนับสนุน 30,000 (สามหมื่นบาทถ้วน)
คำอธิบายเพิ่มเติม เบิกจ่ายจากงบพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ตอนที่ 4 ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายชื่อผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบหลัก
อาจารย์ สุชีรา ขยาย
ผู้รับผิดชอบรอง
นายเกษม แสนภิรมย์ชัย
ตอนที่ 5 ที่ปรึกษาโครงการ
รายชื่อที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร.อนุชา กันทรดุษฎี
ตอนที่ 6 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงาน สถานะ
คณะบริหารธุรกิจ หน่วยงานหลัก
ตอนที่ 7 สนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัย
นโยบาย ด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตอนที่ 8 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ (มหาวิทยาลัย)
ประเด็นยุทธศาสตร์ 61-64 MJU 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
เป้าประสงค์ 61-64 MJU 1.4 พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด 61-64 MJU นศ. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี
กลยุทธ์ 61-64 MJU 1.4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตอนที่ 9 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน (ถ้ามี)
ประเด็นยุทธศาสตร์ BA61-1 การผลิตบัณฑิต หลักสูตร การพัฒนานักศึกษา เพื่อมุ่งสู่ Go, Eco University และความเป็นนานาชาติ
เป้าประสงค์ BA61-G3 มีกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go Eco U
ตัวชี้วัด BA61 KPI-7 ร้อยละกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อมุ่งสู่ Go, Eco University (P.5)
กลยุทธ์ BA61-S3 สนับสนุนให้หลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้มุ่งสู่ Go Eco U
ตอนที่ 10 หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล การศึกษาของนักศึกษาจะประสบความสำเร็จได้นั้นบุคลากรในคณะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จดังกล่าว ชีวิตการเป็นนักศึกษา จะต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย ทั้งปัญหาทางด้านการเรียนการใช้ชีวิตในสถาบันการศึกษาและการปรับตัวเข้ากับสังคม บุคลากรภายในคณะฯ จึงมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษามีแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องด้วยศักยภาพของตนเอง
หลังจากนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจได้ผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และอยู่ในช่วงการปรับตัวการอยู่ร่วมกันกับอาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อน ในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดังนั้น จึงได้จัดโครงการคณบดีพบนักศึกษาใหม่ เพื่อต้อนรับและพูดคุยกับนักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิต พร้อมแนวทางและให้กำลังใจในการมาเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ได้บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตอนที่ 11 วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางการปรับตัวและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณบดี ผู้บริหารและอาจารย์ที่ปรึกษา
ตอนที่ 12 เป้าหมายผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต
นักศึกษาสามารถปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จาก 600 คน ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ระดับความรู้ที่ได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์ ระดับ 3.51
ตอนที่ 13 รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายะละเอียดค่าใช้จ่าย
ผลผลิต : นักศึกษาสามารถปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาตนเอง
กิจกรรม : มัดมือฮ้องขวัญ สานสัมพันธ์แอดมิน
ช่วงเวลาจัดกิจกรรม : ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
รายละเอียดค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 29,000 บาท
ค่าจ้างดนตรีพร้อมเครื่องเสียง เป็นเงิน 20,000 บาท
ค่าประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลขนาด 3 x 6 เมตร) จำนวน 1 ผืน 1,500 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท
ค่าจ้างเหมาบายศรี เป็นเงิน 4,500 บาท
ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เป็นเงิน 3,000 บาท
ค่าวัสดุ เป็นเงิน 1,000 บาท
ค่าด้ายสายสิญจน์ จำนวน 2 ม้วน ม้วนละ 250 บาท เป็นเงิน 500 บาท
ค่าเทียนไข จำนวน 10 ห่อ ห่อละ 50 เป็นเงิน 500 บาท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ตอนที่ 14 ปัญหาและอุปสรรค
-
ตอนที่ 15 แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 7  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1000 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   1000 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   30000 บาท
มูลค่ารายรับ   30000 บาท
ค่าใช้จ่าย 30000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   30000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล