โครงการ " ทำบุญสาขาวิชาการเงิน "
-
วันที่เริ่มต้น 21/07/2562 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 21/07/2562 เวลา 15:00
สถานที่จัด ณ วัดวิเวกวนาราม ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906104310   นางสาวกัญญาณัฐ   พรมท่อน : การเงิน 10ชั่วโมง
5906104320   นางสาวเขมิกา   จำปา : การเงิน 10ชั่วโมง
5906104321   นายจักรพงศ์   รื่นสุคนธ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5906104346   นายณฐวรรษ   จำลองราษฎร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104301   นางสาวกนกวรรณ   วัฒนศิริ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104306   นางสาวกัญจนพร   เงานอ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104310   นางสาวกุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104317   นางสาวจรรยารัตน์   จันทร์ดวง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104318   นางสาวจันทร์จิรา   ซ้อมจันทา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104319   นางสาวจิดาภา   ชีวะวัฒนา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104324   นางสาวฉัตรฤทัย   สุริยจักร : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104346   นางสาวตรีทิพย์   แก้วทอง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104347   นางสาวทิพย์สุดา   หมื่นพิลมทอง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104348   นางสาวทิพามณี   โพธิ์แก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104351   นายธนพล   วงษ์สุวรรณ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104358   นางสาวธารอัมพร   เครือมุกธิเบศร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104361   นางสาวนัฐธิดา   เสาขอด : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104362   นางสาวนัธวรรณ   กันทา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104365   นางสาวบุษยากร   สัตยวงค์ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104366   นางสาวเบญจวรรณ   วังท้าย : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104367   นางสาวปทิตตา   ชูแก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104368   นางสาวปภาพินท์   คำบังวัล : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104369   นายปรัชญา   เฮิมนาง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104370   นางสาวปัทมา   ไชยเสน : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104373   นางสาวปิยธิดา   ทองพิจิต : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104374   นางสาวปิยธิดา   อิ่นเเก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104375   นางสาวปิยะธิดา   คำมา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104376   นางสาวปุณนที   เมฆตรง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104377   นางสาวผาณิตา   ภาระตะวัตร : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104378   นางสาวพรรณนารายณ์   ใจบุญทา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104380   นางสาวพิชญ์สินี   บุราคร : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104386   นางสาวแพรวพรรณ   นันทชัย : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104389   นายสฐิรวิช   รักพงษ์จิรโชติ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104392   MissMaliwan   Kumkaew : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104393   นางสาวมาริสา   มณีรัตน์ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104395   นางสาวรวินท์นิภา   พ่วงตรง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104396   นางสาวรัชฎาวรรณ   อยู่เกษม : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104397   นางสาวรัชยา   บัวชุม : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104398   นางสาวรื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104399   นางสาวรุ่งนภา   เนยสูงเนิน : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104402   นางสาวลักษิกา   ช่วยนา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104405   นางสาววรรณิกา   โพธิ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104407   นางสาววรารัตน์   แจ้วิสอน : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104408   นางสาววาทพร   ผาสม : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104412   นางสาวศรัญญา   พูลสวัสดิ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104413   นางสาวศรัญญา   สุนันต๊ะ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104414   นางสาวศันศนีย์   อุดทาเสด : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104420   นางสาวสุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104421   นางสาวสุชานาถ   แก้วเมืองไชย : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104426   นางสาวสุรางคนา   แป้นกล่ำ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104429   นางสาวเสาวลักษณ์   เขื่อนจันทึก : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104430   นางสาวแสงดาว   จันทร์ทา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104431   นางสาวโสรยา   ล่าป่าตัน : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104436   นางสาวอรัญญา   กันทะเนตร : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104437   นางสาวอรัญญา   ยี่แก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104439   นางสาวอรุณประเสริฐ   ชูเดช : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104440   นางสาวอักษราภัค   เกษสา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104441   นายอัชฎาธรณ์   ยัคลา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104442   นางสาวอัญชลี   มณีชัย : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104444   นางสาวอาทิตยา   นวลทา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104445   นางสาวอารียา   สาธรรม : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104447   นางสาวไอรดา   ใบหลี : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104448   นางสาวอุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 10ชั่วโมง
โครงการ “ ทำบุญสาขาวิชาการเงิน ”
สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
********************************
๑. ชื่อโครงการ ทำบุญสาขาวิชาการเงิน
๒. องค์กร / ชมรม ชมรมนักลงทุนรุ่นใหม่
ที่ปรึกษาโครงการ
ผศ.ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
๓. อาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. นายอัชฎาธรณ์ ยัคลา นักศึกษาการเงินชั้นปีที่ ๓
๒. นางสาวไอรดา ใบหลี นักศึกษาการเงินชั้นปีที่ ๓
๕. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะบริหารธุรกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖๑-๖๒ MJU ๑.การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการนักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
- เป้าประสงค์ MJU ๑.๔ ศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
- กลยุทธ์ ๖๑-๖๒ MJU ๑.๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาเป็น บัณฑิตที่พึ่งประสงค์
- ตัวชี้วัด ๖๑-๖๒ MJU นศ. ความสำเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
๖๑-๖๒ MJU นศ. จำนวนรางวัลที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับในระดับนานาชาติ
๖๑-๖๒ MJU นศ. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา ๕ ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ก่อนสำเร็จการศึกษา
๖๑-๖๒ MJU นศ. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๕ ปี
๖. ระยะเวลาปฏิบัติงาน
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๗. สถานที่จัดกิจกรรม
วัดวิเวกวนาราม ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่
๘. ประเภทโครงการ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมนันทนาการ
๙. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๑. นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๕ คน
๒. นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๓๒ คน
๓. นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒๐ คน
๔. นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๕๘ คน
๕. อาจารย์สาขาวิชาการเงิน จำนวน ๗ ท่าน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๖๒ คน
๑๐. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
๑. นักศึกษาสาขาวิชาการเงินทุกชั้นปี
๒. อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
๑๑. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำโครงการ “ ทำบุญสาขาวิชาการเงิน ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับสังคมและได้มีส่วนในการพัฒนาทัศนียภาพภายในวัดวิเวกวนาราม ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป
๑๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย
๓.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
๔.เพื่อให้นักศึกษาสาขาการเงินได้ประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนและการทำงานเป็นธีม
๕.เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและทำความสะอาดภายในวัดวิเวกวนาราม
๑๓. เป้าหมาย/ผลผลิต/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย
โครงการทำบุญสาขา
เชิงปริมาณ
๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๖๒ คน
ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๑.ความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๘๐
เชิงเวลา
๑.โครงการสำเร็จภายในกำหนดเวลา
ร้อยละ
๘๐
เชิงต้นทุน
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๔๔,๕๕๐ บาท
๑๔. ลักษณะการปฏิบัติงาน/วิธีการปฏิบัติงาน
๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมในสาขาวิชาการเงิน
๒. วางแผนการดำเนินงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่ที่ได้ประชุมกันไว้แล้ว
๓. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้
๔. จัดทำเอกสารโครงการพร้อมรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณต่าง ๆ เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมดังกล่าว
๕. จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ดำเนินการตรวจสอบแผนงาน และขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
๗. ประเมินผลโครงการ / สรุปผลโครงการ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของกิจกรรม
๑๕. แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๑. ประชุมโครงการ ๐๔ ก.ค. ๒๕๖๒ - นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๓
๒. วางแผนและกำหนดหน้าที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๒ - นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๓
๓. ดำเนินโครงการ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๒ - นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๓
๔. สรุปผลการดำเนินงาน ๐๕ ส.ค. ๒๕๖๒ - นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๓
๑๖. แหล่งงบประมาณ/งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน
๑. นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒๐ คน คนละ ๑๕๐ บาท
๒. นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๓๒ คน คนละ ๑๕๐ บาท
๓. นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๕ คน คนละ ๑๕๐ บาท
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๔,๕๕๐ บาท ( สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑. ค่าอาหารกลางวันของนักศึกษา ๔๕๕ คนละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๗๕๐ บาท
๒. ค่าอาหารกลางวันพระและสามเณร ๑๔๕ องค์ องค์ละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท
๓. ชุดสังฆทานพร้อมปัจจัยถวาย จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๔. ดอกไม้ธูปเทียน จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
๕. ค่ารถและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
๖. วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๔๔,๕๕๐ บาท
( สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๑๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกับสังคม พัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งยังเป็นการร่วมกันพัฒนาทัศนียภาพของวัดวิเวกวนารามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักการจัดการปัญหาและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ ร่วมถึงรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๓. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ น้อง ภายในสาขาวิชาการเงิน รวมทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
๑๘. กำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ๑๕ วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ภายในวันที่ ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 462 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   462 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   44550 บาท
มูลค่ารายรับ   44550 บาท
ค่าใช้จ่าย 44550 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   44550 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล