โครงการ " ทำบุญสาขาวิชาการเงิน "
-
วันที่เริ่มต้น 21/07/2562 เวลา 7:00 วันที่สิ้นสุด 21/07/2562 เวลา 15:00
สถานที่จัด ณ วัดวิเวกวนาราม ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะบริหารธุรกิจ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5906104310   นางสาวกัญญาณัฐ   พรมท่อน : การเงิน 10ชั่วโมง
5906104320   นางสาวเขมิกา   จำปา : การเงิน 10ชั่วโมง
5906104321   นายจักรพงศ์   รื่นสุคนธ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
5906104346   ณฐวรรษ   จำลองราษฎร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104301   กนกวรรณ   วัฒนศิริ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104306   กัญจนพร   เงานอ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104310   กุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104317   จรรยารัตน์   จันทร์ดวง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104318   จันทร์จิรา   ซ้อมจันทา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104319   จิดาภา   ชีวะวัฒนา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104324   ฉัตรฤทัย   สุริยจักร : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104346   ตรีทิพย์   แก้วทอง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104347   ทิพย์สุดา   หมื่นพิลมทอง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104348   ทิพามณี   โพธิ์แก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104351   ธนพล   วงษ์สุวรรณ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104358   ธารอัมพร   เครือมุกธิเบศร์ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104361   นัฐธิดา   เสาขอด : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104362   นัธวรรณ   กันทา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104365   บุษยากร   สัตยวงค์ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104366   เบญจวรรณ   วังท้าย : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104367   ปทิตตา   ชูแก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104368   ปภาพินท์   คำบังวัล : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104369   ปรัชญา   เฮิมนาง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104370   ปัทมา   ไชยเสน : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104373   ปิยธิดา   ทองพิจิต : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104374   ปิยธิดา   อิ่นเเก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104375   ปิยะธิดา   คำมา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104376   ปุณนที   เมฆตรง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104377   ผาณิตา   ภาระตะวัตร : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104378   พรรณนารายณ์   ใจบุญทา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104380   พิชญ์สินี   บุราคร : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104386   แพรวพรรณ   นันทชัย : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104389   สฐิรวิช   รักพงษ์จิรโชติ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104392   นางสาวมะลิวัลย์   คำแก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104393   มาริสา   มณีรัตน์ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104395   รวินท์นิภา   พ่วงตรง : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104396   รัชฎาวรรณ   อยู่เกษม : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104397   รัชยา   บัวชุม : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104398   รื่นฤดี   แซ่หลี : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104399   รุ่งนภา   เนยสูงเนิน : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104402   ลักษิกา   ช่วยนา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104405   วรรณิกา   โพธิ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104407   วรารัตน์   แจ้วิสอน : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104408   วาทพร   ผาสม : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104412   ศรัญญา   พูลสวัสดิ์ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104413   ศรัญญา   สุนันต๊ะ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104414   ศันศนีย์   อุดทาเสด : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104420   สุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104421   สุชานาถ   แก้วเมืองไชย : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104426   สุรางคนา   แป้นกล่ำ : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104429   เสาวลักษณ์   เขื่อนจันทึก : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104430   แสงดาว   จันทร์ทา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104431   โสรยา   ล่าป่าตัน : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104436   อรัญญา   กันทะเนตร : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104437   อรัญญา   ยี่แก้ว : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104439   อรุณประเสริฐ   ชูเดช : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104440   อักษราภัค   เกษสา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104441   อัชฎาธรณ์   ยัคลา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104442   อัญชลี   มณีชัย : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104444   อาทิตยา   นวลทา : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104445   อารียา   สาธรรม : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104447   ไอรดา   ใบหลี : การเงิน 10ชั่วโมง
6006104448   อุษณิษา   ปัญญาหลวง : การเงิน 10ชั่วโมง
โครงการ “ ทำบุญสาขาวิชาการเงิน ”
สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
********************************
๑. ชื่อโครงการ ทำบุญสาขาวิชาการเงิน
๒. องค์กร / ชมรม ชมรมนักลงทุนรุ่นใหม่
ที่ปรึกษาโครงการ
ผศ.ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
๓. อาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. นายอัชฎาธรณ์ ยัคลา นักศึกษาการเงินชั้นปีที่ ๓
๒. นางสาวไอรดา ใบหลี นักศึกษาการเงินชั้นปีที่ ๓
๕. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ของคณะบริหารธุรกิจ
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖๑-๖๒ MJU ๑.การผลิตบัณฑิตและพัฒนาการนักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล
- เป้าประสงค์ MJU ๑.๔ ศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม อัตลักษณ์ที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ
- กลยุทธ์ ๖๑-๖๒ MJU ๑.๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาเป็น บัณฑิตที่พึ่งประสงค์
- ตัวชี้วัด ๖๑-๖๒ MJU นศ. ความสำเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
๖๑-๖๒ MJU นศ. จำนวนรางวัลที่นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับในระดับนานาชาติ
๖๑-๖๒ MJU นศ. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการพัฒนานักศึกษา ๕ ด้าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.ก่อนสำเร็จการศึกษา
๖๑-๖๒ MJU นศ. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา/ศิษย์เก่าที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ ๑๕ ปี
๖. ระยะเวลาปฏิบัติงาน
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๗. สถานที่จัดกิจกรรม
วัดวิเวกวนาราม ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่
๘. ประเภทโครงการ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมนันทนาการ
๙. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๑. นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๕ คน
๒. นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๓๒ คน
๓. นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒๐ คน
๔. นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑๕๘ คน
๕. อาจารย์สาขาวิชาการเงิน จำนวน ๗ ท่าน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๖๒ คน
๑๐. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
๑. นักศึกษาสาขาวิชาการเงินทุกชั้นปี
๒. อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
๑๑. หลักการและเหตุผล
สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจได้จัดทำโครงการ “ ทำบุญสาขาวิชาการเงิน ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับสังคมและได้มีส่วนในการพัฒนาทัศนียภาพภายในวัดวิเวกวนาราม ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป
๑๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย
๒.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและมหาวิทยาลัย
๓.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
๔.เพื่อให้นักศึกษาสาขาการเงินได้ประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนและการทำงานเป็นธีม
๕.เพื่อพัฒนาทัศนียภาพและทำความสะอาดภายในวัดวิเวกวนาราม
๑๓. เป้าหมาย/ผลผลิต/ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ
ผลผลิต ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย
โครงการทำบุญสาขา
เชิงปริมาณ
๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๖๒ คน
ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
๑.ความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ ๘๐
เชิงเวลา
๑.โครงการสำเร็จภายในกำหนดเวลา
ร้อยละ
๘๐
เชิงต้นทุน
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ๔๔,๕๕๐ บาท
๑๔. ลักษณะการปฏิบัติงาน/วิธีการปฏิบัติงาน
๑. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมในสาขาวิชาการเงิน
๒. วางแผนการดำเนินงานและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน้าที่ที่ได้ประชุมกันไว้แล้ว
๓. ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้
๔. จัดทำเอกสารโครงการพร้อมรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณต่าง ๆ เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัติโครงการกิจกรรมดังกล่าว
๕. จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ดำเนินการตรวจสอบแผนงาน และขั้นตอนในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
๗. ประเมินผลโครงการ / สรุปผลโครงการ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของกิจกรรม
๑๕. แผนการปฏิบัติงาน
กิจกรรม วัน/เดือน/ปี งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
๑. ประชุมโครงการ ๐๔ ก.ค. ๒๕๖๒ - นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๓
๒. วางแผนและกำหนดหน้าที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๒ - นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๓
๓. ดำเนินโครงการ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๒ - นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๓
๔. สรุปผลการดำเนินงาน ๐๕ ส.ค. ๒๕๖๒ - นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๓
๑๖. แหล่งงบประมาณ/งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุน
๑. นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒๐ คน คนละ ๑๕๐ บาท
๒. นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๓๒ คน คนละ ๑๕๐ บาท
๓. นักศึกษาสาขาวิชาการเงินชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๔๕ คน คนละ ๑๕๐ บาท
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๔,๕๕๐ บาท ( สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑. ค่าอาหารกลางวันของนักศึกษา ๔๕๕ คนละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๗๕๐ บาท
๒. ค่าอาหารกลางวันพระและสามเณร ๑๔๕ องค์ องค์ละ ๘๐ บาท เป็นเงิน ๑๑,๖๐๐ บาท
๓. ชุดสังฆทานพร้อมปัจจัยถวาย จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
๔. ดอกไม้ธูปเทียน จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๑๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๐๐ บาท
๕. ค่ารถและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
๖. วัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นเงิน ๓,๒๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๔๔,๕๕๐ บาท
( สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๑๗. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกับสังคม พัฒนาศักยภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งยังเป็นการร่วมกันพัฒนาทัศนียภาพของวัดวิเวกวนารามให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักการจัดการปัญหาและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ ร่วมถึงรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น
๓. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่ น้อง ภายในสาขาวิชาการเงิน รวมทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
๑๘. กำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ๑๕ วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ
ภายในวันที่ ๐๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 8  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 462 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   462 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   44550 บาท
มูลค่ารายรับ   44550 บาท
ค่าใช้จ่าย 44550 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   44550 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล