โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมวันภาษาและวัฒนธรรม (Language and Cultural Day) (เกาหลี & ญี่ปุ่น)
วันที่เริ่มต้น 31/07/2562 เวลา 10:00 วันที่สิ้นสุด 31/07/2562 เวลา 16:00
สถานที่จัด ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก ศูนย์ภาษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายในการปรับปรุงยกระดับความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ให้ศูนย์ภาษาจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายวิชาการตามความสนใจของบุคคลและหน่วยงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม และการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ รวมทั้งการฝึกอบรมภาษาของ ASEAN ให้แก่ผู้ที่สนใจเรียนด้วย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อทำให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้าสู่ระดับสากล แต่ว่าจากผลของการทดสอบวัดระดับสมิทธิภาพทั่วไปทางภาษาอังกฤษ (General English Proficiency) ของกลุ่มบุคคลดังกล่าวใน 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มบุคคลดังกล่าวยังมีความสามารถทางภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่ควรจะเป็น เช่น ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 4,694 คนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เมื่อตอนแรกเข้าศึกษาโดยมาก (57.78%) มีความสามารถทางภาษาอยู่ในระดับ A2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่เข้าสอบ 704 คน โดยมาก (37.7%) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B1 และบุคลากรสายวิชาการที่เข้าสอบ 128 คน โดยมาก (39.8%) มีความสามารถทางภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ B2 (สุพัฒน์ สุกมลสันต์, 2558) นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ในปัจจุบันนี้ภาษาต่างประเทศอื่นที่มีความสำคัญมากในหลายวงการได้แก่ ภาษาจีน ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี เป็นต้น หากว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความรู้และความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเหล่านี้ จะทำให้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากจะทำให้โครงข่ายความร่วมมือทางวิชาการขยายกว้างมากขึ้น เพราะว่าภาษาต่างประเทศเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นสำหรับบุคคลในศตวรรตที่ 21 ในเรื่องความสามารถในการสื่อสาร (Communication Competence) เนื่องจากโลกแคบลงและคนต่างชาติต่างๆต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น คนจึงจำเป็นที่จะต้องมีทักษะการเรียนรู้นวัตกรรม (Learning Innovation Skills) และ ทักษะด้านเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ (Information, Media and Technology Skills) ซึ่งต้องอาศัยภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร (Communication) และสร้างความร่วมมือกัน (Collaboration) จึงจะประสบผลสำเร็จ และในกรณีของประเทศไทยภาษาต่างประเทศยิ่งมีความจำเป็นต่อนโยบาย Thailand 4.0 เพราะว่าภาษาต่างประเทศมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของคนในด้านการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี และให้บริการที่ดีเกี่ยวกับ Value-based Economy กับต่างประเทศ ดังนั้น ศูนย์ภาษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตอบสนองแนวนโยบายของประเทศและของมหาวิทยาลัยที่จะช่วยยกระดับความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษ รวมทั้งภาษาต่างประเทศที่จำเป็นของนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยสัมฤทธิผลได้ตามที่คาดหวัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล